تماس با ما.

  • نشانی: کردستان سنندج سه راه ادب
  • تلفن: 08733288661
  • نمابر: 08733288661
  • کد پستی: 6616935391
  • ایمیل: ict@iausdj.ac.ir
  • صندوق پستی: 618