• گروه زیست شناسی

مدیر گروه

نام و نام خانوادگی  دکتر محمد کریم خسروپناه
شمار تماس  5- 08733184493
ایمیل  Mkh1284@gmail.com
آدرس محل کار  شهرک بعثت- دانشکده علوم پایه- گروه زیست شناسی

 

 

 

رشته  مقطع  چارت
 زیست شناسی سلولی و ملکولی و میکروبیولوژی  کارشناسی  چارت
 زیست شناسی بیوشیمی  کارشناسی  چارت
 زیست شناسی- میکروبیولوژی  کارشناسی ارشد  چارت
 زیست شناسی- بیوشیمی  کارشناسی ارشد  چارت
 زیست فناوری(بیوتکنولوژی)- گرایش میکروبی  کارشناسی ارشد چارت 
 زیست شناسی- سلولی و ملکولی  کارشناسی ارشد  چارت
 بیوشیمی  دکترای تخصصی  چارت

  •  گروه ریاضی و آمار

 

مدیر گروه

نام و نام خانوادگی دکتر شهناز محمدی مجد
شمار تماس  5- 08733184493
ایمیل  
آدرس محل کار  شهرک بعثت- دانشکده علوم پایه- گروه ریاضی و آمار

 

 


 رشته  مقطع  چارت
 علوم کامپیوتر  کارشناسی  چارت
 آمار  کارشناسی  چارت
 ریاضی محض  کارشناسی ارشد  چارت
 آنالیز عددی  کارشناسی ارشد  چارت
  •  گروه شیمی

مدیر گروه

نام و نام خانوادگی دکتر فریبرز نصری
شمار تماس  5- 08733184493
ایمیل  fariborznasri@yahoo.com
آدرس محل کار  شهرک بعثت- دانشکده علوم پایه- گروه شیمی

 

 

رشته  مقطع  چارت
 شیمی کاربردی  کارشناسی  چارت
 شیمی فناوری اطلاعات  کارشناسی  چارت
 شیمی تجزیه  کارشناسی ارشد  چارت
 شیمی آلی  کارشناسی ارشد  چارت
 شیمی معدنی  کارشناسی ارشد چارت 
 شیمی فناوری اسانس  کارشناسی ارشد  چارت
شیمی دارویی کارشناسی ارشد چارت
نانو شیمی کارشناسی ارشد چارت
 شیمی آلی  دکترای تخصصی  چارت

  • گروه فیزیک

مدیر گروه

نام و نام خانوادگی دکتر فایق شیخه
شمار تماس  5- 08733184493
ایمیل  
آدرس محل کار  شهرک بعثت- دانشکده علوم پایه- گروه فیزیک

 

 

 رشته  مقطع  چارت
 نانو فیزیک  کارشناسی ارشد  چارت
 فتونیک  کارشناسی ارشد  چارت
 فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان  کارشناسی ارشد چارت 
فیزیک  دکترای تخصصی  چارت