کارشناسی پیوسته   

(چارت رشته های تحصیلی مقطع کارشناسی)

حقوق
حسابداری
اقتصاد
مدیریت
تربیت بدنی
روانشناسی

 علوم تربیتی(برنامه ریزی و مدیریت آموزشی)

پژوهشگری

مردم شناسی

کارشناسی نا پیوسته حسابداری
  تربیت بدنی
   آموزش ابتدایی (آموزش معلمان)

کارشناسی ارشد

(چارت رشته های تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد)

مدیریت کسب و کار (MBA) - گزایش مالی

مدیریت کسب و کار (MBA) - گزایش بازاریابی

مدیریت اجرایی و مدیریت بازرگانی-گرایش بیمه

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی- گرایش بازاریابی

مدیریت بازرگانی- بازرگانی بین المللی

 مدیریت بازرگانی- بازرگانی داخلی

مدیریت استراتژیک

 مدیریت بازرگانی- تجارت الکترونیک

 مدیریت بازرگانی- کارآفرینی

 مدیریت اجرایی

 حقوق خصوصی

 حقوق جزا و جرم شناسی

حسابداری

 تاریخ ایران اسلامی

تاریخ ایران باستان

مديريت ورزشی گرايش بازاريابی ورزشی

تربیت بدنی-رفتار حركتی گرايش آموزش تربيت بدنی

تربیت بدنی- روانشناسی ورزشی

تربیت بدنی-مديريت ورزشی

تربیت بدنی-فيزيولوژی فعاليت ورزشی محض

تاریخ ایران دوره اسلامی

تاریخ ایران دوره باستان

روانشناسی عمومی

آموزش و پرورش پیش دبستانی

برنامه ریزی درسی

پژوهش علوم اجتماعی

دکتری

(چارت رشته های تحصیلی مقطع دکتری)

حسابداری

مدیریت صنعتی - گرایش مدیریت تولید و عملیات

مدیریت دولتی - گرایش مدیریت منابع انسانی

مدیریت بازرگانی - گرایش بازاریابی

مدیریت مالی

حقوق عمومی

حقوق خصوصی

حقوق کیفری و جرم شناسی

رشته فلسفه هنر

تربیت بدنی-دكتری فيزيولوژی گرايش بيوشيمی و متابوليسم ورزشی

تربیت بدنی-دكتری فيزيولوژی گرايش قلب و عروق و تنفس

تربیت بدنی-دكتری مديريت بازاريابي و رسانه هایورزشی

تربیت بدنی- دكتری مديريت راهبردی درسازمانها و رويدادهای ورزشی

تاریخ ایران بعد از اسلام

روانشناسی تربیتی

روانشناسی عمومی

مشاوره

مدیریت آموزشی ورودی 94

مدیریت آموزشی ورودی 95