کارشناسی پیوسته   

(چارت رشته های تحصیلی مقطع کارشناسی)

حقوق
حسابداری
اقتصاد
مدیریت
تربیت بدنی
کارشناسی نا پیوسته حسابداری
  تربیت بدنی

کارشناسی ارشد

(چارت رشته های تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد)

مدیریت کسب و کار (MBA) - گزایش مالی

مدیریت کسب و کار (MBA) - گزایش بازاریابی

مدیریت اجرایی و مدیریت بازرگانی-گرایش بیمه

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی- گرایش بازاریابی

مدیریت بازرگانی- بازرگانی بین المللی

 مدیریت بازرگانی- بازرگانی داخلی

مدیریت استراتژیک

 مدیریت بازرگانی- تجارت الکترونیک

 مدیریت بازرگانی- کارآفرینی

 مدیریت اجرایی

 حقوق خصوصی

 حقوق جزا و جرم شناسی

حسابداری

 تاریخ ایران اسلامی

تاریخ ایران باستان

مديريت ورزشی گرايش بازاريابی ورزشی

تربیت بدنی-رفتار حركتی گرايش آموزش تربيت بدنی

تربیت بدنی- روانشناسی ورزشی

تربیت بدنی-مديريت ورزشی

تربیت بدنی-فيزيولوژی فعاليت ورزشی محض

تاریخ ایران دوره اسلامی

تاریخ ایران دوره باستان

دکتری

(چارت رشته های تحصیلی مقطع دکتری)

حسابداری

مدیریت صنعتی - گرایش مدیریت تولید و عملیات

مدیریت دولتی - گرایش مدیریت منابع انسانی

مدیریت بازرگانی - گرایش بازاریابی

مدیریت مالی

حقوق عمومی

حقوق خصوصی

حقوق کیفری و جرم شناسی

رشته فلسفه هنر

تربیت بدنی-دكتری فيزيولوژی گرايش بيوشيمی و متابوليسم ورزشی

تربیت بدنی-دكتری فيزيولوژی گرايش قلب و عروق و تنفس

تربیت بدنی-دكتری مديريت بازاريابي و رسانه هایورزشی

تربیت بدنی- دكتری مديريت راهبردی درسازمانها و رويدادهای ورزشی

تاریخ ایران بعد از اسلام

 


  • گروه علوم اجتماعی

مدیر گروه: جناب آقای دکتر جلیل سحابی

کارشناس گروه: خانم مرادی

گروه علوم اجتماعی دارای رشته ها و مقاطع زیر است:

مقطع رشته چارت
کارشناسی پژوهشگری دانلود
کارشناسی مردم شناسی دانلود
کارشناسی ارشد ناپیوسته پژوهش علوم اجتماعی دانلود