عنوان کتاب

 نویسنده

 مترجم

سال انتشار

   ملاحظات

 زیوه ری زمان

 ابراهیم احمدی

 

1393

 

 

 

 

 کلیله و دمنه   احمد قاضی  1394

                 

روژژمیری شاریک جمعی از نمایشنامه نویسان کورد   1394

تاریخ ادبیات کردی  دکتر جمال احمدی   1395  
سیمای فولکلور در دیوان نالی کژال فداکار   1395