آدرس:سنندج - خیابان فلسطین- کد پستی :6616797181 - مرکز تحقیقات کردستان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

پست الکترونیک:kurdish.studies93@gmail.com

تلفن: 33282603- 33235811-087

فاکس:08733235811 

ساعت کار مرکز: 07:30- 15