این دپارتمان همزمان با سایر دپارتمان های مرکز تحقیقات کردستان شناسی در تابستان 1393 فعالیت خود را آغاز کرد. مهمترین وظیفه این دپارتمان تلاش برای`تشویق`محققان`و پژوهشگران`حوزه`اقتصادی`و اجتماعی`جهت انجام تحقیقات درحوزه مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کردستان است. همچنین این دپارتمان از پژوهشهای علمی در حوزه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی از جمله طرح تحقیقاتی و پایان نامه و تدوین و ترجمه کتاب حمایت مالی و معنویبه عمل می آورد. این دپارتمان در تلاش است که در افق آینده خود به محلی برای تمرکز فعالیتهای پژوهشی در حوزه مطالعات اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی کردستان در منطقه غرب کشور تبدیل شود. مهم ترین برنامه ها:

1- برگزاری سلسله نشستهای علمی-تخصصی با حضور اساتید و پژوهشگران در موضوعات مربوط با مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کردستان. 2- برگزاری حداقل دو سال یکبار همایش های ملی و بین المللی در باره مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کردستان با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران و سایر انجمن های علمی.

3- حمایت مالی و معنوی از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری که موضوع پایان نامه و رساله آنان مرتبط با مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کردستان باشد.

4- حمایت مالی و معنوی از طرحهای تحقیقاتی در ارتباط با مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کردستان.

5- حمایت همه جانبه در جهت چاپ کتابهایی که در ارتباط با مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کردستان تدوین و یا ترجمه شده باشند.

6- انعقاد تفاهم نامه همکاری با سایر مراکز پژوهشی کشور در جهت رونق تحقیقات علمی در ارتباط با مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کردستان.

7- تدوین دانشنامه شهرها و روستاهای نواحی مختلف کردستان و ...

8- -چاپ مجله علمی-پژوهشی در حوزه مسائل شهری و حوزه   های مرتبط دیگر.