اعضاء کمیته وام

                

  •  مدیر امور مالی
  •  معاون اداری ومالی
  •  مدیر امور اداری

 

بخشنامه وامها:

- وام مسکن:

  Ø   اعضاء هیات علمی:       

          1-      متقاضی عضو تمام وقت هیات علمی واحد باشد.

          2-      صلاحیت علمی و اخلاقی مورد تایید قرار گرفته و به واحد اعلام شده باشد

          3-      تعهد انجام حداقل ده سال خدمت را به واحد مربوطه داده باشد.

          4-      سن وام گیرنده با احتساب دوره لاز پرداخت از هفتاد سال تجاوز ننماید.

          5-      مسکن خریداری شده باید در محدوده حوزه فعالیت واحد باشد.

 

کارکنان:

    1-  پرداخت مابه التفاوت سقف وام خرید مسکن کارکنان اکیدا ممنوع بوده ولی در خصوص استفاده از وام ودیعه اجاره مسکن در صورتی کارکنان می توانند از مابه التفاوت  تا سقف تعیین شده استفاده نمایند که مدت اجاره نامه قبلی منقضی شده باشد و در اجاره نامه جدید مبلغ ودیعه حداقل معادل مابه التفاوت افزایش باشد.

     2-   حداقل سابقه خدمت رسمی کارکنان برای استفاده از وام خرید مسکن پنج سال وبرای وام اجاره مسکن سه سال تعیین گردیده لذا کارکنانی که قبل از رسمی شدن دارای سابقه خدمت تمام وقت بوده اند و خدمتشان مورد تایید و رضایت قسمت مربوطه باشد واحد می تواند معادل یک سوم از این سابقه را در محاسبه سنوات خدمت لازم برای استفاده ازانواع وامها محسوب نماید.

      3-   با توجه به اینکه هدف تامین رفاه کارکنان از طریق تهیه مسکن می باشد به منظور استفاده بهینه از بودجه تخصیص داده شده حداکثر یک سوم حد نصاب تعیین شده برای پرداخت ودیعه اجاره مسکن و بقیه صرفا با رعایت مفاد آئین نامه مربوط برای خرید مسکن اختصاص داده شود.