اجرای آئین نامه معاملات دانشگاه برای انجام معاملات واحد شامل مناقصه و مزایده با رعایت سقف  اختیارات در قالب 27 جلسه و 60 مصوبه جهت صرفه جویی و افزایش کارایی و اثربخشی پتانسیل  های واحد وبهره گیری از تمامی منابع موجود واحد.

 

اعضاء کمسیون

رئیس واحد                رئیس کمسیون

معاون اداری و مالی     عضو و دبیر کمسیون

یکی از معاونین           به انتخاب رئیس واحد

حسب مورد                افراد مرتبط با موضوع

 

وظایف و اختیارات 

  1. تشکیل جلسات کمیسیون در موعد مقرر در فراخوان مناقصه.
  2. بررسی پیشنهادهای مناقصه گران از نظر کامل بودن مدارک و امضای آنها و نیز خوانا بودن و غیر مشروط بودن پیشنهادهای قیمت (ارزیابی شکلی).
  3. ارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنهادهای قابل قبول طیق شرایط و اسناد مناقصه.
  4. ارجاع بررسی فنی پیشنهادها به کمیته فنی.
  5. تعیین برندگان مناقصه.
  6. تنظیم صور تجلسات مناقصه.
  7. تصمیم گیری در باره تجدید یا لغو مناقصه