تشکیل منظم جلسات شورای اداری و مالی واحد با حضور کلیه اعضا و طرح موارد و ابلاغ مصوبه های آن جهت اجرا برابر مقررات و بخشنامه های دانشگاه(11 جلسه ، مجموعا 193 مصوبه)

اعضاء شورای اداری و مالی

1. رئیس واحد

2. معاون اداری و مالی

3. مدیر اداری

4. مدیر مالی

5. مدیر حراست

6. رئیس کارگزینی

7. رؤسای امور عمومی دانشکده های مستقل (مدعو - بر حسب مورد)