آئین نامه دادرسی

بمنظور صیانت از حقوق استخدامی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج یادآور میگردد هر گونه اقدام انضباطی از قبیل اخطار، توبیخ، تعلیق، کسر حقوق و مزایا ،تنزل مرتبه اداری ، انفصال ، اخراج از واحد دانشگاهی یا کل دانشگاه در مورد کارکنان دانشگاه منحصرا باید در چهار چوب و با رعایت دقیق مفاد آئین نامه دادرسی اداری صورت گیرد.

اعضاء کمیته دادرسی

  •  معاون اداری و مالی                                     رئیس کمیته داوری کارکنان
  • رئیس دفتر فرهنگ اسلامی                            عضو کمیته داوری کارکنان
  • مدیر گزینش                                                 عضو کمیته داوری کارکنان
  • یکی از کارکنان واحد به انتخاب رئیس واحد         عضو کمیته داوری کارکنان
  • مدیر حراست                                                عضو مدعو داوری کارکنان

 تشکیل منظم کمیته دادرسی کارکنان و طرح شکایات و گزارشات رسیده و اجرای کامل آئین نامه و گردش کار و حفظ طرفین دعوی(11جلسه ، مجموعا 95 پرونده)