گروه مطالعات زبان و ادبیات کردی وابسته به مرکز تحقیقات کردستان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، با دریافت مجوز از سازمان مرکزی دانشگاه در سال 1393 کار خود را آغاز کرد. این گروه همچون سایر گروههای وابسته به مرکز تحقیقات، در راستای انجام پژوهشهای بنیادی در رابطه با زبان و ادبیات کردی فعالیت می کند. از مهمترین اهداف گروه می توان به موارد ذیل اشاره کرد: 
1. تأسیس دو فصلنامه ای با رویکرد ادبیات تطبیقی در میانة زبان کردی و دیگر زبانها. 
2. انجام پژوهش بر روی متون نظم و نثر زبان کردی. 
3. تهیة دانشنامه ای ویژة زبان و ادب کردی. 
4. برگزاری همایش و سمینار 
5. حمایت از پژوهشگران و محققان در رابطه با ادبیات کردی و ارائة روش به آنان. 
6. چاپ و نشر آثار ارزشمند ادبی محققان و پژوهشگران پس از داوری علمی. 
7. ارائة طرحهای تحقیقاتی در زمینة زبان و ادبیات کردی. 
8. و... 
در ضمن گروه مطالعات زبان و ادبیات کردی از همة محققان و نویسندگان این رشته درخواست یاری و کمک می کند. و با آغوش باز آمادة هر نوع انتقاد، دیدگاه و پیشنهادهای شایستة آنان است و بدان ارج می نهد.