زمان ثبت درخواستها توسط دانشجویان در سامانه منادا 15/3/ لغایت 30/3 جهت نیمسال اول و 15/9 لغایت 30/99 جهت نیمسال دوم می باشد .

ماده 1 – ازدواج و متارکه

ماده 2 ضوابط انتقال یا میهمانی بر اساس خانواده شاهد وایثارگران

ماده 3- ضوابط میهمانی دانشجویان باردار ،بیمار ومعلول

ماده 4 – میهمانی براساس چند دانشجویی (دانشگاه ازاد )

ماده 5 – ضابطه میهمانی براساس فوت والدین ،همسروفرزند

ماده 6 – ضوابط انتقال یا میهمانی همسروفرزندان کارکنان واعضای هیات علمی تمام وقت (شاغل ،بازنشسته و متوفی) ونیمه وقت دانشگاه آزاد اسلامی

ماده 7- ضوابط انتقال یا میهمانی کارکنان واعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

ماده 8- ضوابط انتقال یا تغیررشته فرزندان اعضای هیات علمی شاغل وبازنشته ومتوفی دانشگاه ها ومراکز آموزش عالی کشور براساس مصوبه جلسه 735مورخ 25/4/92شورای عالی انقلاب فرهنگی

ماده 9-ضوابط میهمانی ورزشکاران وقهرمانان ملی

ماده 10- ضوابط میهمانی دانشجو به استناد ماده 71قانون خدمات کشوری

ماده 11-انتقال پذیرفته شدگان فارغ التحصیل دبیرستانهای سازمان سما

ماده 12 – انتقال ومیهمانی براساس جدول همترازی

ماده 16- ماده الحاقی (میهمانی دائم دانشجویان دختر در مقاطع کاردانی وکارشناسی به محل سکونت والدین ویا همسر) لازم به ذکر است این ماده شامل رشته های پرستاری ،مامائی و علوم تغذیه نمی باشد.