مراحل فارغ التحصيلي در واحد سنندج

 

 

به طور کلي 2 نوع مدرک جهت شخص فارغ‌التحصيل صادر مي‌گردد.

1-گواهينامه موقت که پس از تحويل مدارک که در ذيل مشخص گرديده و اعلام فراغت از تحصيل دانشجو از طرف اداره آموزش و بررسي کارشناسان امور فارغ‌التحصيلان مدرک به روز صادر گردد.
2-
دانشنامه که پس از صدور گواهينامه موقت صادرو جهت تائيد به اداره امور فارغ‌التحصيلان سازمان مرکزي دانشگاه ارسال مي‌گردد.

مراحل صدور گواهينامه موقت:

1- اعلام فراغت از تحصيل از طرف اداره آموزش (کارنامه تائيد شده).

2- تکميل چک ليست فارغ‌التحصيلي.

3- تکميل مدارک که بشرح زير مي‌باشد:

1-3- تصوير اصل مدرک اتمام دوره پيش دانشگاهي و يا ديپلم متوسطه نظام قديم براي دانشجويان کارشناسي پيوسته ـ کارداني و دکتري حرفه‌اي.

2-3- تصوير اصل مدرک اتمام دوره کارداني يا تاييديه تحصيلي جهت دانشجويان کارشناسي ناپيوسته

3-3- تصوير اصل مدرک اتمام دوره کارشناسي يا تائيدیه تحصيلي جهت دانشجويان کارشناسي ارشد ناپيوسته.

4-3- تصوير کليه صفحات شناسنامه

5-3- واريز مبلغ 110000 ريال جهت صدور مدارک کارشناسي (پيوسته و ناپيوسته) مبلغ 55000 جهت صدور مدارک کارداني، مبلغ 130000 ريال جهت صدور مدارک کارشناسي ارشد و مبلغ 220000ريال بابت صدور مدارک دکتري حرفه‌اي و همچنین مبلغ 55000 جهت صدور ریز نمرات (دارالترجمه)  بابت هزينه‌ ارزشيابي واريزي به شماره حساب 0104460446004 بنام سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامي نزد بانک ملي شعبه زبرجد تهران.

6-3- تهیه دو قطعه  تمبر مالياتي به مبلغ 20000 ريال.

7-3- تصوير صورتجلسه دفاع از پايان نامه ممهور به مهر دانشگاه جهت دانشجويان کارشناسي ارشد.

8-3- ارائه پايان طرح توزيع نيروي انساني از طرف سازمان مرکزي دامپزشکي جهت فارغ‌التحصيلان دامپزشکي (کارداني ـ دکتري).

9-3- ارائه پايان طرح و مجوز صدور مدرک تحصيلي از طرف معاونت پزشکي سازمان مرکزي دانشگاه جهت دانشجويان رشته‌هاي پيراپزشکي ـ مرجع پيگيري دانشگاه مي باشد.

10-3- عکس با پشت زمينه سفيد 3 قطعه و پشت نويسي شده.

تذکر: بجز رشته‌ پرستاري ساير رشته‌هاي پيراپزشکي مي توانند تقاضاي معافيت از طرح نمايند.

زمان لازم براي صدور گواهي موقت در صورتي که همه مدارک کامل باشد به روز صادر مي‌گردد. که گواهي به امضاي رئيس و معاونت دانشجويي واحد دانشگاهی مي‌رسد.

مشخصات گواهينامه هاي موقت

1- ارزش ترجمه جهت خارج از کشور ندارند.

2- مدت اعتبار آنها 6 ماه از تاريخ صدور مي‌باشد.

3- پس از ارائه مدرک به هر اداره يا ارگاني مي بايست مدرک مذکور استعلام گردد.

4- داراي مهر برجسته.

5- امضاي رئيس و معاونت دانشجويي واحد دانشگاهی.

مشخصات دانشنامه‌ها

1- داراي برچسب اعتبار مي‌باشند.

2- کليه مندرجات با چسب ممهور به مهر دانشگاه پوشانده گرديده است.

لازم بذکر است کليه گواهينامه موقت پس از صدور دانشنامه مي‌بايست تحويل اداره امور فارغ‌التحصيلان دانشگاه گردد تا مدرک دانشنامه تحويل فارغ‌التحصيل گردد.

صدور ريز نمرات

به 3 صورت انجام مي‌گردد:

1- جهت ادارات و ارگانها با استعلام از اداره مورد نظر که نياز به ريزنمرات دارد

2- جهت ترجمه که مي‌بايست با مراجعه به دانشگاه و درخواست از معاونت دانشجويي و ارائه تصوير دانشنامه تائيد شده از طرف سازمان واريز مبلغ 45000 هزار ريال به شماره حساب 0104460446004 به نام سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامي نزد بانک ملي شعبه زبرجد تهران صورت گيرد.

3- با درخواست دانشجو از معاونت دانشجوئي واحد دانشگاهی.

نحوه تحويل مدارک

1تحويل مدرک گواهينامه موقت برادران.

2-   1-1) ارائه اصل و تصوير کارت پايان خدمت نظام وظيفه و معافيت دائم.

3-   1-2) ارائه گواهي اشتغال به تحصيل در مقاطع بالاتر تحصيلي با درج اخذ معافيت تحصيلي از طرف دانشگاه محل تحصيل.

4-   1- 3) گواهي صادره از نيروهاي نظامي و انتظامي مبني بر استخدام در نيروهاي مذکور.

5-   1- 4) گواهي صادره از نيروهاي نظامي و انتظامي مبني بر اشتغال به خدمت دوره ضرورت.

6-   1-5) دارندگان گواهي معافيت موقت پزشکي با اخذ تاييد وظيفه عمومي.

7-   1-6) ارائه دفترچه آماده بخدمت با درج عدم غيبت از طرف معاونت وظيفه عمومي ناجا.

2- تحويل مدرک گواهينامه موقت خواهران: با ارائه کارت شناسائي معتبر

تذکر: در صورتي که فرد ديگري از بستگان خواهان اخذ مدرک فارغ‌التحصيلي از دانشگاه باشد مي‌‌بايست با ارائه وکالتنامه محضري جهت اخذ مدرک مراجعه نمايد.

جهت فارغ‌التحصيلان برادر که از طرف دانشگاه براي آنها معافيت تحصيلي از حوزه نظام وظيفه اخذ گرديده پس از فراغت از تحصيل معرفي نامه حوزه نظام وظيفه صادر مي‌گردد و تا اشتغال بخدمت هيچگونه مدرک ديگري دال بر فراغت از تحصيل به آنها داده نمي­شود.

 دانشجويان انتقالي:

  • فرم رتبه كنكور از واحد مربوطه.
  • شماره دانشجويي جديد.
  • مجوز انتقال.