این کلینیک با حضور اساتید مجرب علوم درمانگاهی آماده ارائه هرگونه خدمات دامپزشکی میباشد.

  1. گروه مامایی و بیماری های طیور
  2. گروه جراحی و بیماری های داخلی دامهای بزرگ
  3. گروه پاتولوژی و کلینیکال پاتولوژی
  4. گروه بیماری های داخلی دامهای کوچک و رادیولوژی

 آدرس:سنندج - جاده کامیاران دانشکده دامپزشکی