انجمن علمی دوره سوم انتخاباتی با حضور 180 نفر در تاریخ 21/8/97 برگزار شده و اعضای زیر با حداکثر آرای به عنوان هسته مرکزی تعیین شدند:

آقای امیر لرستانی

آقای محمداحسان رزاقی

آقای محمدپویا غفاری

آقای محمدحسین نشاسته گران

خانم مدیا مرادیان

خانم سوما ولی نژاد

آقای دانیال فاتحی