تاسیس انجمن علمی دامپزشکی واحد سنندج در جلسه کمیسیون مرکزی انجمنهای علمی، ادبی و هنری مورخ 12/10/89 به تصویب رسید

در دومین دوره انتخابات که در تاریخ 5/9/92 در محل دانشکده دامپزشکی و با شرکت گستره 220 نفر از دانشجویان دامپزشکی برگزار گردید.دانشجویان زیر به عنوان هیات مرکزی انتخاب شدند:

1-آقای پویا علی محمد زاده

2-آقای محمود سپهر

3- آقای اشکان پورشهباز

4- آقای عباس قوزیوندی

5- آقای میثم کریمی

6-  خانم پرند فیروزمنش 

7- آقای محمد هادی عسگری