آغاز انتشار: سال1386

مدير مسئول: دکتر علي اصغربهاري، استاديار دانشگاه بوعلي سينا همدان

سردبير: دکتر محمدقلی نادعلیان، استاد بازنشسته دانشگاه تهران

اعضاي هيأت تحريريه به ترتيب حروف الفبا:

دکترنادر اسماعيل نسب: استاد دانشگاه علوم پزشکي کردستان

دکتر علي نقي جدي: استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج

دکترناهیدحق نظری: استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج

دکترداودشریفی:استاددانشگاه تهران

دکترسیدمرتضی علوی شوشتری:استاددانشگاه ارومیه

دکتر شاهين فکور: دانشيار دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج

دکتر محمدنوری:استاددانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر عباس وشگینی:دانشیاردانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم وتحقیقات تهران

مدير داخلي :دکتر علي پارسا، استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج

ویراستار فارسی: دکتر لقمان اکرادی

ویراستار انگلیسی: دکترعلی نقی جدی

صفحه آرایی و حروف چینی: قاصدک یزدان پرست

ناشر: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحدسنندج

این مجله دارای تائیدیه درجه علمی پژوهشی میباشد و مقالات آن در ایندکس های زیر نمایه میگردد:

  1. CABI
  2. IC
  3. SID