آزمایشگاه تحقیقاتی یک

در آزمایشگاه تحقیقاتی یک انجام پایان نامه های دانشجوئی ،طرح ها وفعالیت های تحقیقاتی مرتبط با تکنیک های مولکولی،سرولوژی و...با وجود دستگاههای ترموسایکلر،الکتروفورز،میکروسکوپ اینورت،الایزا ریدر،ژل داک،هود لامینارو...صورت می پذیرد.

آزمایشگاه تحقیقاتی دو

در آزمایشگاه تحقیقاتی دو انجام پایان نامه های دانشجوئی ،طرح ها وفعالیت های تحقیقاتی مرتبط با تهیه مقاطع بافتی،تشخیص ضایعات بافتی و....با وجود دستگاه میکروتم صورت می پذیرد.

آزمایشگاههای اپتیک 1،2(بافت شناسی،پاتولوژی)

دراین آزمایشگاه تشخیص انواع مقاطع بافتی وتشخیص ضایعات پاتولوژیکی بر اساس ارائه سرفصلهای عملی دروس مذکور در سطح دکترای دامپزشکی، کارشناسی علوم آزمایشگاهی و کاردانی انجام میشود.

آزمایشگاه انگل شناسی

در این آزمایشگاه آموزش عملی شناخت انگل های دامی و مشترک بصورت اسلایدهای آموزشی و لام های انگل شناسی ، تهیه و تولید اسلایدهای آموزشی به دانشجویان دکترای عمومی دامپزشکی،دانشجویان علوم آزمایشگاهی دامپزشکی و مقطع کاردانی صورت می گیرد. انجام طرحهای تحقیقاتی در زمینه انگل شناسی و بیماریهای انگلی می باشد. در این آزمایشگاه تشخیص انواع نمونه های مرضی انگلی انجام میشود.

آزمایشگاه بیوشیمی وکلینیکال پاتولوژی

این واحد آزمایشگاهی مبتنی بر دو قسمت است : 1- بخش هماتولوژی 2- بخش بیوشیمی

آزمایشهایی که در بخش هماتولوژی صورت می گیرد به شرح زیر است:

1- شمارش گلبولهای سفید (WBC)

2- شمارش گلبولهای قرمز (RBC)

3- تعیین سرعت ته نشینی گلبولهای قرمز برحسب mm/h ( (ESR با استفاده از لوله های مخصوص ESR به نام وسترن گرین و قاب مخصوص ESR

4- اندازه گیری هماتوکریت خون که نشاندهنده میزان گلبولهای قرمز در خون می باشد و با استفاده از لوله های میکروهماتوکریت هپارینه و سانتریفوژ مخصوص صورت می گیرد و در نهایت توسط خط مخصوص این آزمایش قرائت و بصورت درصد بیان میگردد.

5- تهیه گسترش خون، که هدف از این آزمایش تهیه یک گسترش مناسب خونی روی لام و رنگ آمیزی صحیح آن می باشدکه دو نوع رنگ آمیزی جهت این آزمایش کاربرد دارد 1- رنگ آمیزی رایت 2- رنگ آمیزی گیمسا

6- رنگ آمیزی حیاتی برای بررسی میزان رتیکلوسیت ها جهت بررسی نوع کم خونی یا آنمی و 2- بررسی هینزبادی روی RBC

7- اندازه گیری میزان هموگلوبین (Hb) که به روش اسپکتروفتومتر و با استفاده از کیت مخصوص انجام می گیرد و بر حسب گرم بر دسی لیتر بیان می گردد.

بخش بیوشیمی:

در این بخش اندازه گیری پارامترهای بیوشیمی سرم و آموزش کار با دستگاه اسپکتروفتومتر، اندازه گیری میزان قند سرم، اوره، کراتینین سرم و آنزیمهای کبدی انجام می شود.

آزمایشگاه فیزیولوژی،فارماکولوژی ،آبزیان

در این آزمایشگاه  دستگاه ECG ،هموگلوبینومتر، فشارسنج، سانتریفیوژ، میکروهماتوکریت، میکروسکوپ نوری، میکروسکوپ مانیتورینگ، بن ماری، هود شیمیایی، سانتریفیوژ 88 شاخه، انواع لوازم و ست های تشریح جانوری، گونه های فیکس شده مختلف از ماهی ها و نمونه های جانوری می باشد.

در این آزمایشگاه عناوین سرفصل های آموزشی- علمی دروس فیزیولوژی، جانورشناسی، و ماهی شناسی در مقطع دکترای دامپزشکی ، لیسانس علوم آزمایشگاهی و کاردانی تدریس می شود.

آزمایشگاه میکروبیولوژی

در این آزمایشگاه تشخیص و جداسازی عوامل مختلف باکتریائی صورت می گیرد.

آزمایشگاه کنترل کیفی وتجزیه خوراک دام و طیور

انواع مختلفی از مواد خوراکی برای تغذیه دامها استفاده می شود ، این مواد براساس حجم و  ترکیب شیمیایی طبقه بندی می شوند، دانستن تقسیمات مواد خوراکی که کدام گروه در جایگزین سازی یا نوشتن جیره دارای اهداف تغذیه ای یکسان است ضروری است ، تعیین میزان انرژی،پروتئین، درصد ماده خشک، میزان نیتروژن، مقدار آب، اندازه گیری خاکستر، کلسیم، فسفر، آهن، مس، منگنز، فلوئور،نمک،PH ماده غذایی،عصاره گیر و فاکتورهای ضد تغذیه ای در مواد خوراکی در این آزمایشگاه انجام می شود.

سالن تشریح

در این بخش تهیه اسکلت های دامی و آموزش ساختارهای آناتومیکی به دانشجویان صورت می گیرد.

سالن جراحی

در این سالن آموزش تکنیک های جراحی در دامهای مختلف وهمچنین جراحی حیوانات ارجاعی صورت می گیرد.

حیوان خانه

در این فضای تحقیقاتی با نگهداری و پرورش حیوانات آزمایشگاهی علاوه بر تامین حیوانات مورد نیاز برگزاری کلاسهای آموزشی عملی دانشکده ،انجام پایان نامه های دانشجوئی هم صورت می گیرد.

سالن کالبدگشائی

در این سالن آموزش اصول کالبدگشائی به دانشجویان و کالبدگشائی دامهای ارجاعی صورت می گیرد.

 

بیوشیمی و کلینیکال پاتولوژی        جهانفرد کاظمی             دکتری میکروبیولوژی

فیزیولوژی                              شهره ابراهیمی             دکتری فیزیولوژی

فارماکولوژی و سم شناسی                شهره ابراهیمی                         دکتری فیزیولوژی

انگل شناسی                                 ایوب زرنشان                     کارشناسی ارشد

بافت شناسی و پاتولوژی                   جمیل حبیبی                       کارشناسی

جانورشناسی و ماهی شناسی               وریا غفوری                        کارشناسی

تجزیه خوراک دام و کنترل کیفی             طاهر آدابی                  کارشناسی صنایع غذایی            

سالن جراحی                                     بابک ذوالفقاری                    کارشناسی

سلن تشریح و کالبد گشایی            جمیل حبیبی، ماهرخ شفیعی              کارشناسی