كتابخانه دانشكده پرستاري ومامايي در مهرماه سال 1383 درمساحتي به وسعت 125مترمربع واقع درطبقه سوم ساختمان دانشكده باحفظ هدفهاي دانشگاه براي ارائه خدمات به جامعه دانشگاه تأسيس گرديده است كه سعي درگردآوري وسازماندهي مجموعه اختصاصي مناسب ومتناسب بارشته هاي تحصيلي درحوزه هاي تدريس وتحقيق را دارد.

سيستم كتابخانه: قفسه باز

نرم افزار كتابخانه اي: پارس آذرخش (جهت مديريت پايگاه اطلاعاتي كتابخانه)

رده بندي منابع كتابخانه: مجموعه منابع پزشكي كتابخانه بر اساس نظام رده بندي كتابخانه ملي پزشكي آمريكا (N.L.M) و منابع غيرپزشكي بر اساس نظام رده بندي كتابخانه ملي كنگره آمريكا (L.C) مي باشد.

ساعات كاركتابخانه: روزهاي شنبه تاچهارشنبه از ساعت 8:00 تا 14:45

بخش مجموعه سازي

 • هماهنگي با گروه ها اعم از دادن كاتالوگ ناشرين و گردآوري فهرست منابع مورد تقاضا
 • گرفتن نيازهاي درخواستي منابع چاپي و الكترونيكي فارسي و لاتین از گروه هاي آموزشي و درخواست آنها
 • تهيه فهرست نشريات لاتین وفارسي مورد نياز و ارائه به كتابخانه مركزي

بخش فهرست نويسي

اين بخش فهرستنويسي، رده بندي وآماده سازي كليه منابع فارسي و لاتین خريداري شده رابه شرح ذيل برعهده دارد:

 • فهرستنويسي مدارک لاتین وفارسي
 • ثبت مدارک فارسي و لاتین در دفاتر مخصوص به خود
 • ورود اطلاعات كليه منابع خريداري شده در نرم افزار پايگاه اطلاعاتی كتابخانه

بخش امانت

اين بخش همه روزه از ساعت 8:00 تا 14:45 ب.ظ (به جزء روزهاي پنج شنبه و جمعه) پاسخگوي نياز مراجعه كنندگان مي باشد وخدمات ارائه شده به مراجعين شامل:

 • پيگيري ديركردها
 • امانت مدارک و دريافت مدارک برگشتي
 • راهنماي مراجعين در بازيابي منابع از قفسه ها

بخش نشريات

 • راهنماي مراجعين دريافتن مجلات مورد نياز
 • تهيه فهرست نشريات رسيده و وارد كردن به كاردكس و نرم افزار كتابخانه
 • گرفتن درخواست كپي مجلات وكتابهاي تك نسخه از متقاضيان
 • پيگيري اشتراک و اعلام وصول نشريات كتابخانه دانشكده

بخش كامپيوتر واطالع رساني

 • استفاده از سي دي هاي آموزشي و كليه پايگاه هاي اطلاعاتی جهت جستجوي مقالات كه د روب سايت دانشكده وجود دارد
 • كمك به مراجعين در بازيابي اطلاعات
 • آموزش به مراجعين در بازيابي اطلاعات ازمنابع موجود
 • اطلاع رساني سايتهاي مورد نياز مراجعه كنندگان
 • انجام امور چاپ كامپيوتري مراجعه كنندگان

شرایط عضویت

کارکنان آموزشي، اداری و دانشجويان به شرط عضويت در کتابخانه دانشکده مي توانند از منابع کتابخانه دانشکده و سايرکتابخانه های دانشگاه استفاده نمايند.

 • کلیه دانشجويان (کارشناسي) پس از تکمیل فرم درخواست عضويت در کتابخانه دانشکده و اصل کارت دانشجويي مي توانند به عضويت کتابخانه درآيند.
 • اعضای هیئت علمي و کارکنان پس از تکمیل فرم درخواست عضويت در کتابخانه دانشکده و ارائه آخرين حکم کارگزيني مي توانند به عضويت کتابخانه درآيند.
 • کارکنان آموزشي و اداری حق التدريسي دانشکده ، در صورت ارائه معرفي نامه از مدير گروه مربوطه و رئیس دانشکده و تايید رئیس اداره امور کتابخانه های دانشگاه در مدت زمان فعالیت آموزشي و اداری خود، مي توانند به عضويت کتابخانه درآيند.
 • تمامي افراد عضو در صورت اتمام فعالیت آموزشي و اداری خود موظف هستند که طبق مقررات دانشگاه، با کتابخانه تسويه حساب نمايند.

شرایط امانت

تعداد مدارکی که افراد می توانند امانت بگیرند:

الف. دانشجویان دوره کارشناسی 2 جلد به مدت 15 روز

ب. دانشجویان دوره کارشناسی ارشد 3 جلد به مدت 15 روز

ج. کارکنان دانشکده 3 جلد به مدت 30 روز

د. اعضای هیئت علمی دانشکده 4 جلد به مدت 30 روز

مدارک امانتی دو بار قابل تمدید می باشند. تمدید مدارک امانتی در صورتی که متقاضی نداشته باشد طبق مقررات کتابخانه بالمانع است. درصورت تاخیر در بازگشت مدارک به کتابخانه:

الف – اعلام اسامی تأخیر کنندگان در بورد دانشکده و در صورت تکرار تاخیر در بازگشت مدارک امانتی ، کارت عضویت مسدود خواهد شد. این مقررات شامل دانشجویان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشد.

ب- در مورد اعضاء هیئت علمی و کارکنان دانشکده با ارسال یادآوری و در صورت عدم بازگشت توسط رئیس دانشکده اخطار کتبی داده خواهد شد.

چنانچه امانت گیرنده، مدرکی را گم نماید، فرد امانت گیرنده موظف است اصل همان مدرک را تهیه نماید، در صورتی که تهیه کتاب مقدور نباشد مراتب توسط مسئول کتابخانه بررسی و تصمیمات مربوطه اتخاذ می گردد.