معرفی

دفتر مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی دانشکده پرستاری و مامایی واحد سنندج از نیمسال اول 94-95 فعالیت خود را در راستای ارتقاء وتوسعه هرچه بیشتر کیفیت آموزش رشته پرستاری ومامایی در پی دستور معاونت محترم علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی آغاز نموده است . فعالیتهای این دفتر در قالب پنج کمیته ذیل اجرایی گردید است.

1- کمیته توانمندی اعضای هیات علمی

2- کمیته ارزشیابی اساتید

3- کمیته برنامه ریزی درسی

4- کمیته پژوهش در آموزش ودانش پژوهی

5- کمیته مشورتی دانشجویان ودانش آموختگان

اعضای کمیته مشورتی:

سمت نام و نام خانوادگی ایمیل
مسئول کمیته مشورتی خانم پروین محمدی moham_pa@yahoo.com
دبیر کمیته مشورتی آقای سامان محمد پور saman_m1100@gmail.com
کارشناس EDO خانم حمیرا ابراهیمی Homairaebrahimi@gmail.com

و نمایندگان دانشجویان:

ردیف

نام

نام خانوادگی

نماینده ترم   ... پرستاری/مامایی

1

سینا

میرزایی

ترم دو  پرستاری

2

مهسا

امیری

ترم دو پرستاری

3

احمد

خاطری

ترم چهار پرستاری

4

سامان

محمدپور

ترم چهار پرستاری

5

دریا

الماس پور

ترم چهار پرستاری

6

افشین

مرادی

ترم پنج پرستاری

7

ساروس

شجاعی

ترم پنج پرستاری  

8

نشاط

شرفی

ترم شش پرستاری

9

شینا

قاسمی

ترم شش پرستاری

10

آراد

وسمانی

ترم شش پرستاری

11

بلال

بهرامی

ترم هفت پرستاری

12

ارکان

کریمی

ترم هشت پرستاری

13

ارمغان

زمانی

ترم دو مامایی

14

هانا

بهرامی

ترم چهار مامایی

15

شرافت

رستمی

ترم پنج مامایی

16

کیمیا

رادمنش

ترم شش مامایی

17

روناک

انداز

ترم شش مامایی

18

شیما

پرویزی فرد

ترم هشت مامایی

شرح وظایف دفترمطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی

1- همکاری در ارتقای توانمندی های اعضای هیات علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی

2- همکاری در اجرا و ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی اعضای هیات علمی وفرایند های آموزش درا مرکز آموزشی درمانی مربوطه

3- ارائه مشاوره در زمینه اجرای طرح های پژوهش در آموزش

4- ارائه مشاوره در حیطه های مختلف فرایند یاد دهی- یادگیری، اجرای روش های نوین آموزشی وارزشیابی به گروه های آموزشی واعضای هیات علمی دانشکده یا مرکز آموزشی درمانی مربوطه

5- شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده

آیین‌نامه شرح وظایف مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و دفاتر توسعه آموزش

دفترمطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی سازمان مرکزی