معرفی

دفتر مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی دانشکده پرستاری و مامایی واحد سنندج از نیمسال اول 49- 49 فعالیت خود را در راستای ارتقاء وتوسعه هرچه بیشتر کیفیت آموزش رشته پرستاری ومامایی در پی دستور معاونت محترم علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی آغاز نموده است . فعالیتهای این دفتر در قالب پنج کمیته ذیل اجرایی گردید است

1- کمیته توانمندی اعضای هیات علمی

2- کمیته ارزشیابی اساتید

3- کمیته برنامه ریزی درسی

4- کمیته پژوهش در آموزش ودانش پژوهی

5- کمیته مشورتی دانشجویان ودانش آموختگان

شرح وظایف دفترمطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی

1- همکاری در ارتقای توانمندی های اعضای هیات علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی

2- همکاری در اجرا وارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی اعضای هیات علمی وفرایند های آموزش درا مرکز آموزشی درمانی مربوطه

3- ارائه مشاوره در زمینه اجرای طرح های پژوهش در آموزش

4- ارائه مشاوره در حیطه های مختلف فرایند یاد دهی- یادگیری، اجرای روش های نوین آموزشی وارزشیابی به گروه های آموزشی واعضای هیات علمی دانشکده یا مرکز آموزشی درمانی مربوطه

5- شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده