معرفی و شرح وظایف

مهارتهای بالینی(پراتیک)

مراکز درمانی همکاری کننده با دانشکده 

برنامه کارآموزی ها

اهداف رفتاری دانشجویان

لاگ بــوک (Log Book)

مقررات کارآموزی در عرصه

آزمون پیش کارورزی

آزمون پایان دوره کارشناسی