نام و نام خانوادگی

سمت

برنامه هفتگی

ساعت

آقای دکتر کاوه بهمن پور

رئیس دانشکده پرستاری و مامایی

شنبه و چهار شنبه

ساعت 13-11

خانم اطهره نجفی

مدیرگروه پرستاری

شنبه تا چهار شنبه

ساعت 13-11

خانم مریم بابایی

مدیرگروه مامایی

شنبه تا چهار شنبه

ساعت 13-11

خانم ملیحه طاهری

رئیس پژوهش

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 13-11

خانم فریبا سلیمانی

مدیر آموزش

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 13-10

خانم سحر رحیم پور

کارشناس  گروه پرستاری

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 14-8

خانم فرناز سیدالشهدایی

کارشناس  گروه پرستاری

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 14-8

خانم لیلا شبیری

کارشناس  EDO

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 14-8