اداره هيات علمي واحد در دو بخش امور حق التدريس و هيات علمي در حوزه معاونت آموزشي مشغول به فعاليت مي باشد.

اهم وظايف اداره هيات علمی

-انجام کلیه امور مربوطه جذب و استخدام اعضای هیات علمی از بدو ورود

-صدور حکم حقوقی اعضای هیات علمی اعم (احکام افزایش سنوات، ارتقا، برقراری حق تاهل و اولاد ، برقراری حق سرپرستی ها ، افزایش حقوق سالیانه و)

-انجام ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی

-ارسال پرونده های ارتقا مرتبه علمی استادیاری و دانشیاری

-انجام کارهای مربوط به اعضای هیات علمی بورسیه و هیات علمی وظیفه

-صدور گواهی اشتغال و همکاری اعضای هیات علمی و حق التدریس

-انجام مکاتبات و صدور مرخصی سالیانه اعضای هیات علمی

-تشکیل پرونده و ثبت نام در سایت مدرسین حق التدریس

-صدور قرارداد مدرسین حق التدریس

- پاسخگویی و گزارش به دیگر معاونتها و مقامات مافوق در زمینه اعضای هیات علمی

-نجام استعلامات مربوط به پست های اجرایی (مدیرگروه )و صدور ابلاغ  جهت تایید و امضا ریاست محترم واحد

 -انجام مکاتبات مربوط به قطع و برقراری حقوق اعضای هیات علمی با معاونت اداری و مالی و بازنگری و تهیه لیست پایان ماه

-پیگری و انجام مکاتبات مربوط به گزینش علمی و عمومی اعضای هیا ت علمی

-تهیه لیستهای مربوط به عیدی و بن خواربار و بن ماه مبارک رمضان و دیگر تسهیلات رفاهی ویژه اعضای هیات علمی

 -بایگانی تمامی مدارک در پرونده