جهت ارتباط با دانشکده دانشجویان محترم می توانند ابتدا تلفن گویای مجتمع را شماره گیری کرده و سپس با انتخاب داخلی مورد نظر با بخش های مختلف دانشکده تماس حاصل فرمایند.

شماره های تلفن های ضروری و داخلی قسمت های مختلف دانشکده

ردیف

حوزه

نام

مستقیم

داخلی

1.

ریاست

دکتر خان احمدزاده

33367110

201

2.

مدیر پژوهش

دکتر گلی

33367113

204

3.

مدیر آموزش

محمد علی گویلی

 

 

4.

کارشناس آموزش

مهزاد درافشانیان

 

219

5.

اتاق استادان

جبار بهمنی

 

207

6.

مسول آزمایشگاهها

طاهر آدابی

33367112

223

7.

کتابخانه

 بهروز درودگر

 

225

8. امور اداری   33367109  

9.

تلفن گویا

 

33367112-87