جهت ارتباط با دانشکده دانشجویان محترم می توانند اول تلفن گویای مجتمع را شماره گیری کرده و سپس با انتخاب داخلی مورد نظر با قسمت های مختلف دانشکده تماس بگیرید.

شماره تلفن های ضروری و همچنین داخلی قسمت های مختلف دانشکده

ردیف

حوزه

نام

مستقیم

داخلی

1

ریاست

دکتر گودرزی

33184300

133

2

مدیر پژوهش

دکتر حسنی

33184301

129

3

مدیرآموزش

خانم دیوانی

33184491

164

4

مدیر گروه علوم تربیتی

دکتر محمدی

-

-

5

مدیر گروه زبان انگلیسی

دکتر غلامی

-

138

6

مدیر گروه روانشناسی

دکتر جدیدی

-

128

7

بایگانی و فارغ التحصیلان

آقایان خالدی و زندی

-

165

8

کارشناسان آموزش

آقایان شریعتی و سقزی

 - 

137

9

اتاق اساتید

آقایان مدرس گرجی و سیار

33184492 -

10

تلفن گویا

33184493-5

100