برنامه زمان‌بندی آزمون جامع دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

آزمون کتبی دکتری مدیریت آموزشی

عنوان درس

تاریخ

ساعت

نام استاد

محل آزمون

تئوریهای سازمان و مدیریت در جهان امروز

11/04/97

10-8

دکتر رفیق حسنی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

فرهنگ سازمانی

12/04/97

13-11

دکتر فردین باتمانی

برنامه‌ریزی آموزشی در توسعه ملی منطقه‌ای

12/04/97

10-8

دکتر فردین عبدالهی

سیاست‌گذاری در نظام های آموزشی

11/04/97

13-11

دکتر رفیق حسنی

آزمون شفاهی دکتری مدیریت آموزشی

تاریخ

ساعت

محل برگزاری

13/04/97

9

سالن شورا

آزمون کتبی دکتری مشاوره

عنوان درس

تاریخ

ساعت

نام استاد

محل آزمون

بررسی مقایسه‌ای نظریه ها در مشاوره شغلی و مدرسه

11/04/97

13-11

دکتر  محمود گودرزی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

بررسی  مقایسه‌ای نظریه های مشاوره خانواده

12/04/97

10-8

دکتر محمود گودرزی

بررسی مقایسه‌ای نظریه های مشاوره و روان درمانی

11/04/97

10-8

دکتر  امید مرادی

طرح‌های تحقیق تجربی

12/04/97

13-11

دکتر حمزه احمدیان

 

آزمون شفاهی دکتری مشاوره

تاریخ

ساعت

محل برگزاری

13/04/97

11

دفتر گروه

آزمون کتبی دکتری روانشناسی تربیتی

عنوان درس

تاریخ

ساعت

نام استاد

محل آزمون

یادگیری

11/04/97

10-8

دکتر یحیی یاراحمدی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

روانشناسی تربیتی

12/04/97

10-8

دکتر هوشنگ جدیدی

روانشناسی شخصیت

11/04/97

13-11

دکتر محمود گودرزی

روش های پژوهش و طرح های آزمایشی

12/04/97

13-11

دکتر حمزه احمدیان

آزمون شفاهی دکتری روانشناسی تربیتی

تاریخ

ساعت

محل برگزاری

13/04/97

8

دفتر گروه

آزمون کتبی دکتری روانشناسی عمومی

عنوان درس

تاریخ

ساعت

نام استاد

محل آزمون

یادگیری

11/04/97

10-8

دکتر یحیی یاراحمدی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

آسیب شناسی روانی با توجه به مسائل فرهنگ ایران

12/04/97

10-8

دکتر  محمود گودرزی

روانشناسی رشد با تاکید بر کودکان استثایی

11/04/97

13-11

دکتر  مریم اکبری

آمار استنباطی و روش تحقیق پیشرفته

12/04/97

13-11

دکتر حمزه احمدیان

آزمون شفاهی دکتری روانشناسی عمومی

تاریخ

ساعت

محل برگزاری

13/04/97

8

دفتر گروه

آزمون کتبی دکتری زبانشناسی همگانی

عنوان درس

تاریخ

ساعت

نام استاد

محل آزمون

واج شناسی

11/04/97

11:30-9:30

دکتر زاهدی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

نحو

12/04/97

13:30-11:30

دکتر  کریمی

صرف

12/04/97

11:30-9:30

دکتر  بدخشان

معناشناسی

11/04/97

13:30-11:30

دکتر زاهدی

آزمون شفاهی دکتری زبانشناسی همگانی

تاریخ

ساعت

محل برگزاری

13/04/97

9

سالن شورا