برنامه آزمون جامع دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

اعضای کارگروه تخصصی دکتری مدیریت آموزشی

نام و نام خانوادگی اعضا

دکتر مجید محمدی( رئیس کارگروه)

دکتر فردین باتمانی

دکتر فردین عبدالهی

دکتر رفیق حسنی

تاریخ، زمان و اساتید دروس آزمون کتبی دکتری مدیریت آموزشی

عنوان درس

تاریخ

ساعت

نام استاد

محل آزمون

تئوریهای سازمان و مدیریت در جهان امروز

97/04/11

10-13

دکتر رفیق حسنی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

فرهنگ سازمانی

97/04/11

15-18

دکتر فردین باتمانی

برنامه‌ریزی آموزشی در توسعه ملی منطقه‌ای

97/04/12

10-13

دکتر فردین عبدالهی

سیاست‌گذاری در نظام های آموزشی

97/04/12

15-18

دکتر رفیق حسنی

منابع آزمون کتبی دکتری مدیریت آموزشی

عنوان درس

منابع پیشنهادی

تئوریهای سازمان و مدیریت در جهان امروز

سيد جوادين، سيدرضا. نظريه‌هاي مديريت و سازمان. تهران، انتشارات:  دانش.

جو هچ، ماري. تئوري سازمان (مدرن، نمادين- تفسيري و پست مدرن). ترجمه: حسن دانايي فرد.تهران، انتشارات: افكار.

حيدري تفرشي، غلامحسين و همكاران. نگرشي نوين به نظريات سازمان و مديريت در جهان اسلام. تهران، انتشارات: فراشناختي انديشه.

رحمان سرشت، حسين. تئوري‌هاي سازمان و مديريت از تجددگرايي تا پساتجددگرايي (جلد دوم). تهران، انتشارات: دوران.

فرهنگ سازمانی

مدیریت فرهنگ سازمانی و رهبری ادگار شاین ترجمه دکتر برزو فرهی و نوری نجفی

معماری فرهنگ سازمانی کمرون و کوین ترجمه ایران نژاد و پاریزی

فرهنگ سازمانی ادگار شاین ترجمه محمد ابراهیم محبوب

منابع مرتبط با فرهنک سازمانی

برنامه‌ریزی آموزشی در توسعه ملی منطقه‌ای

دیدگاههای نو در برنامه ریزی آموزشی فریده مشایخ

برنامه ریزی استراتژیک عباس بازرگان

برنامه ریزی استراتژیک دکتر کرامتی

سیاست‌گذاری در نظام های آموزشی

سیاست گذاری و فرآیند خط مشی عمومی در نظام آموزشی نویسندگان: مجید ربیعی، کیومرث نیازآذری، بهرنگ اسماعیلی شاد - نشر مهرالنبی.

سیاستگذاری در آموزش و پرورش سیدعلی سیادت، رضاعلی نوروزی، ناهید نادری - انتشارات نشر آموخته 

تاریخ، زمان و محل آزمون شفاهی دکتری مدیریت آموزشی

تاریخ

ساعت

محل برگزاری

97/04/13

9

سالن شورا

اعضای کارگروه تخصصی دکتری مشاوره

نام و نام خانوادگی اعضا

دکتر محمود گودرزی( رئیس کارگروه)

دکتر  امید مرادی

دکتر فرزاد زندی

دکتر حمزه احمدیان

تاریخ، زمان و اساتید دروس آزمون کتبی دکتری مشاوره

عنوان درس

تاریخ

ساعت

نام استاد

محل آزمون

بررسی مقایسه‌ای نظریه ها در مشاوره شغلی و مدرسه

97/04/11

15-18

دکتر  محمود گودرزی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

بررسی  مقایسه‌ای نظریه های مشاوره خانواده

97/04/12

10-13

دکتر محمود گودرزی

بررسی مقایسه‌ای نظریه های مشاوره و روان درمانی

97/04/11

10-13

دکتر  امید مرادی

طرح‌های تحقیق تجربی

97/04/12

15-18

دکتر حمزه احمدیان

 

منابع آزمون کتبی دکتری مشاوره

عنوان درس

منابع پیشنهادی

بررسی مقایسه‌ای نظریه ها در مشاوره شغلی و مدرسه

راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های انتخاب شغل ( دکتر شفیع آبادی )

راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی (مفاهیم و کاربردها) دکتر شفیع آبادی

مشاوره شغلی :  رویکرد کل نگر ( ورنون جی زونکر)

نظریه های مشاوره مسیر شغلی : مسیر تکامل انتخاب شغل (حسینیان و همکاران)

مقالات و سایر مطالب مرتبط

بررسی  مقایسه‌ای نظریه های مشاوره خانواده

خانواده درمانی : مفاهیم و روش ها (، ریچارد شوارتس)

خانواده درمانی  (ایرنه گلدنبرگ، هربرت گلدنبرگ)

خانواده و خانواده درمانی ( سالوادور مینوچین )

روان درمانی خانواده ( جی هی لی )

زوج درمانی کاربردی با رویکرد سیستمی رفتاری ( مایکل کرو ؛ جین ریدلی)

خانواده درمانی : تضمین درمان کارآمد ( لن اسپری : جان کارلسون)

مقالات و سایر مطالب مرتبط

بررسی مقایسه‌ای نظریه های مشاوره و روان درمانی

نظریه های مشاوره تالیف شارف

نظریه های مشاوره تالیف پروچاسکا

نظریه های مشاوره تالیف دکتر شفیع آبادی

نظریه های مشاوره تالیف سلیکمن

نظریه های مشاوره تالیف جرالد کوری

طرح‌های تحقیق تجربی

آمار: تالیف فرگوسن

روش تحقیق: تالیف بورگ و گال

روش شناسی آزمایشی: تالیف علی دلاور

جزوه های کلاسی

تاریخ، زمان و محل آزمون شفاهی دکتری مشاوره

تاریخ

ساعت

محل برگزاری

97/04/13

11

دفتر گروه

اعضای کارگروه تخصصی دکتری روانشناسی تربیتی

نام و نام خانوادگی اعضا

دکتر  هوشنگ جدیدی( رئیس کارگروه)

دکتر یحیی یاراحمدی

دکتر محمود گودرزی

دکتر حمزه احمدیان

تاریخ، زمان و اساتید دروس آزمون کتبی دکتری روانشناسی تربیتی

عنوان درس

تاریخ

ساعت

نام استاد

محل آزمون

یادگیری

97/04/11

10-13

دکتر یحیی یاراحمدی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

روانشناسی تربیتی

97/04/12

10-13

دکتر هوشنگ جدیدی

روانشناسی شخصیت

97/04/11

15-18

دکتر محمود گودرزی

روش های پژوهش و طرح های آزمایشی

97/04/12

15-18

دکتر حمزه احمدیان

منابع آزمون کتبی دکتری روانشناسی تربیتی

عنوان درس

منابع پیشنهادی

یادگیری

مقدمه ای بر نظریه های یادگیری

متیو اولسون، بی.آر. هرگنهان، علی اکبر سیف 

نظریه های یادگیری، تالیف شانگ ترجمه یوسف کریمی

روانشناسی تربیتی

روانشناسی تربیتی، جان دبليو سانتراك مترجم، شاهده سعيدي - مهشيد عراقچي - حسين دانش‌فر

روان شناسی تربیتی: نظریه و کاربست، رابرت ایی اسلاوین، ترجمه یحیی سید محمدی

روانشناسی شخصیت

نظریه های شخصیت ( سیدنی آلن شولتز – دآون پی. شولتز)

( گرگوری فیست ؛ جس فیست) نظریه های شخصیت

شخصیت : نظریه و پژوهش (لارنس پروین، الیور جان)

مقالات و سایر مطالب مرتبط

روش های پژوهش و طرح های آزمایشی

آمار: تالیف فرگوسن

روش تحقیق: تالیف بورگ و گال

روش شناسی آزمایشی: تالیف علی دلاور

جزوه های کلاسی

تاریخ، زمان و محل آزمون شفاهی دکتری روانشناسی تربیتی

تاریخ

ساعت

محل برگزاری

97/04/13

8

دفتر گروه

 

اعضای کارگروه تخصصی دکتری روانشناسی عمومی

نام و نام خانوادگی اعضا

دکتر حمزه احمدیان ( رئیس کار گروه)

دکتر  مریم اکبری

دکتر یحیی یاراحمدی

دکتر محمود گودرزی

تاریخ، زمان و اساتید دروس آزمون کتبی دکتری روانشناسی عمومی

عنوان درس

تاریخ

ساعت

نام استاد

محل آزمون

یادگیری

97/04/11

10-13

دکتر یحیی یاراحمدی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

آسیب شناسی روانی با توجه به مسائل فرهنگ ایران

97/04/12

10-13

دکتر  محمود گودرزی

روانشناسی رشد با تاکید بر کودکان استثایی

97/04/11

15-18

دکتر  مریم اکبری

آمار استنباطی و روش تحقیق پیشرفته

97/04/12

15-18

دکتر حمزه احمدیان

منابع آزمون کتبی دکتری روانشناسی عمومی

عنوان درس

منابع پیشنهادی

یادگیری

مقدمه ای بر نظریه های یادگیری

متیو اولسون، بی.آر. هرگنهان، علی اکبر سیف 

نظریه های یادگیری،تالیف شانگ ترجمه یوسف کریمی

آسیب شناسی روانی با توجه به مسائل فرهنگ ایران

آسیب شناسی روانی ج1 و 2 (DSM-5/  هالجین)

راهنمای تشخیصی وآماری اختلالات روانی (DSM-5)

خلاصه روانپزشکی کاپلان جلد 1 و  2 (DSM-5)

مقالات و سایر مطالب مرتبط

روانشناسی رشد با تاکید بر کودکان استثایی

روانشناسی رشد تالیف پاپالیا، ترجمه نقشبندی و همکاران

روانشناسی کودکان استثنایی تالیف هاردمن ترجمه علیزاده

روانشناسی کودکان استثنایی تالیف هالاهان ترجمه علیزاده

آمار استنباطی و روش تحقیق پیشرفته

آمار: تالیف فرگوسن

روش تحقیق: تالیف بورگ و گال

روش شناسی آزمایشی:تالیف علی دلاور

جزوه های کلاسی

تاریخ، زمان و محل آزمون شفاهی دکتری روانشناسی عمومی

تاریخ

ساعت

محل برگزاری

97/04/13

9

دفتر گروه

 

 

اعضای کارگروه تخصصی دکتری زبانشناسی همگانی

نام و نام خانوادگی اعضا

دکتر وحید غلامی( رئیس کارگروه)

دکتر  یادگار کریمی

دکتر ابراهیم  بدخشان

دکتر محمد صدیق زاهدی

تاریخ، زمان و اساتید دروس آزمون کتبی دکتری زبانشناسی همگانی

عنوان درس

تاریخ

ساعت

نام استاد

محل آزمون

واج شناسی

97/04/11

10-13

دکتر محمد صدیق زاهدی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

نحو

97/04/12

15-18

دکتر  یادگار کریمی

صرف

97/04/12

10-13

دکتر ابراهیم  بدخشان

معناشناسی

97/04/11

15-18

دکتر محمد صدیق زاهدی

منابع آزمون کتبی دکتری زبانشناسی همگانی

عنوان درس

منابع

واج شناسی

مباحث و مقالات واج شناسی

نحو

مباحث و مقالات نحو

صرف

مباحث و مقالات صرف

معناشناسی

مباحث و مقالات معناشناسی

تاریخ، زمان و محل آزمون شفاهی دکتری زبانشناسی همگانی

تاریخ

ساعت

محل برگزاری

97/04/13

9

دفتر گروه