برنامه زمان بندی آزمون جامع

در این صفحه اطلاعات مربوط به امتحان جامع دانشجویان دکتری در رشته ها و گرایش های مختلف آمده است.

 آزمون کتبی دکتری مدیریت آموزشی

عنوان درس

تاریخ

ساعت

نام استاد

محل آزمون

تئوریهای سازمان و مدیریت در جهان امروز

07/09/96

10-8

دکتر باتمانی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

فرهنگ سازمانی

07/09/96

13-11

دکتر  باتمانی

برنامه‌ریزی درسی و آموزشی در توسعه ملی منطقه‌ای

08/09/96

10-8

دکتر عبدالهی

سیاست‌گذاری در نظام های آموزشی

08/09/96

13-11

دکتر حسنی

 

آزمون شفاهی دکتری مدیریت آموزشی

تاریخ

ساعت

محل برگزاری

12/09/96

9

سالن شورا

 

آزمون کتبی دکتری فیزیولوژی ورزشی

عنوان درس

تاریخ

ساعت

نام استاد

محل آزمون

سازگاری سلولی با فعالیت ورزشی

7/9/96

10-8

دکتر اعتماد

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

فیزیولوژی ورزشی پیشرفته قلب و عروق

7/9/96

13-11

دکتر محمدزاده

فیزیولوژی ورزشی پیشرفته تنفس

7/9/96

16-14

دکتر عزیزبیگی

 

آزمون شفاهی دکتری فیزیولوژی ورزشی

تاریخ

ساعت

محل برگزاری

12/9/96

9

دفتر گروه تربیت بدنی

 

آزمون کتبی دکتری مدیریت ورزشی

عنوان درس

تاریخ

ساعت

نام استاد

محل آزمون

مدیریت بازاریابی ورزشی

07/09/96

10-8

دکتر علی آبادی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

روش تحقیق در مدیریت ورزشی

08/09/96

13-11

دکتر یکتایار

مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی

08/09/96

10-8

خانم دکتر خدامرادپور

نقد و تحلیل فلسفی نظریه های سازمان و مدیریت

07/09/96

13-11

دکتر ویسی

 

آزمون شفاهی دکتری مدیریت ورزشی

تاریخ

ساعت

محل برگزاری

13/09/96

9

دفتر گروه تربیت بدنی

 

آزمون کتبی دکتری مشاوره

عنوان درس

تاریخ

ساعت

نام استاد

محل آزمون

بررسی مقایسه ای نظریه ها در مشاوره شغلی و مدرسه

07/09/96

13 -11

دکتر  گودرزی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

بررسی  مقایسه ای نظریه های مشاوره خانواده

08/09/96

10 -8

دکتر  گودرزی

بررسی مقایسه ای نظریه های مشاوره و روان درمانی

07/09/96

10 -8

دکتر  مرادی

طرح های تحقیق تجربی

08/09/96

13 -11

دکتر احمدیان

 

آزمون شفاهی دکتری مشاوره

تاریخ

ساعت

محل برگزاری

12/09/96

11

دفتر گروه

 

آزمون کتبی دکتری روانشناسی تربیتی

عنوان درس

تاریخ

ساعت

نام استاد

محل آزمون

یادگیری

07/09/96

10-8

دکتر یاراحمدی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

روانشناسی تربیتی

08/09/96

10-8

دکتر جدیدی

روانشناسی شخصیت

07/09/96

13-11

دکتر گودرزی

روش های پژوهش و طرح های آزمایشی

08/09/96

13-11

دکتر احمدیان

 

آزمون شفاهی دکتری روانشناسی تربیتی

تاریخ

ساعت

محل برگزاری

12/09/96

8

دفتر گروه

 

                                                        آزمون کتبی دکتری روانشناسی عمومی

عنوان درس

تاریخ

ساعت

نام استاد

محل آزمون

یادگیری

07/09/96

10-8

دکتر یاراحمدی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

آسیب شناسی روانی با توجه به مسائل فرهنگ ایران

08/09/96

10-8

دکتر  گودرزی

روانشناسی رشد با تاکید بر کودکان استثایی

07/09/96

13-11

دکتر  اکبری

آمار استنباطی و روش تحقیق پیشرفته

08/09/96

13-11

دکتر احمدیان

 

آزمون شفاهی دکتری روانشناسی عمومی

تاریخ

ساعت

محل برگزاری

12/09/96

8

دفتر گروه

 

آزمون کتبی دکتری زبانشناسی همگانی

عنوان درس

تاریخ

ساعت

نام استاد

محل آزمون

واج شناسی

07/09/96

11:30-9:30

دکتر زاهدی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

نحو

08/09/96

13:30-11:30

دکتر  کریمی

صرف

08/09/96

11:30-9:30

دکتر  بدخشان

معناشناسی

07/09/96

13:30-11:30

دکتر زاهدی

 

آزمون شفاهی دکتری زبانشناسی همگانی

تاریخ

ساعت

محل برگزاری

12/09/96

9

سالن شورا