دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دارای آزمایشگاه روانشناسی برای دانشجویان رشته های روانشناسی می باشد. در زیر لیست آزمون ها، پرسشنامه ها، فیلم ها و دستگاههای موجود در آزمایشگاه روانشناسی آمده است.

 

آزمون های روانشناسی فیلم ها
پرسشنامه ها دستگاه های روانشناسی

 

 

 

آدرس: مجتمع امام خمینی دانشگاه آزاد، دانشکده علوم پایه، طبقه سوم سمت راست ساختمان