• با توجه به جابجایی میل سرور لطفا از پست الکترونیک جدید استفاده فرمائید .
  • پست الکترونیک قدیم قابل استفاده نمی باشد فقط برای مشاهده و ذخیره اطلاعات می باشد.
  • در صورت اطلاع از رمز عبور جدید با خانم نوری تماس حاصل فرمائید .

 

 

                                                                 

                              پست الکترونیک جدید                                                          پست الکترونیک قدیم