لیست پایان نامه های در حال دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد  دانشکده علوم انسانی در نیمسال دوم سال تحصیلی   97-1396

نام و نام خانوادگی

موضوع

رشته  

تاریخ وساعت دفاع و مکان دفاع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

مجتبی دیناروند بررسی رابطه قابلیت­های بازاریابی اینترنتی و رشد بازار بین­الملل مطالعه موردی شرکت­های صادراتی در استان خوزستان مدیریت بازرگانی-بازاریابی

15/12/96

ساعت دفاع : 13

مکان دفاع: سالن شورا

دکتر آزاد خانزادی

دکتر رویا شاکری دکتر عادل صلواتی
کوثر فتحی بررسی رابطه بین انعطاف­پذیری منابع انسانی با رفتارهای نوآورانه شغلی مورد مطالعه شرکت­های بیمه خصوصی شهرستان سنندج  مدیریت بازرگانی-بیمه 

02/12/96

ساعت دفاع : 12

مکان دفاع: سالن شورا 

دکتر مصطفی باغبانیان  دکتر کیومرث احمدی  دکتر رویا شاکری 

پروین امینی

تحلیل مسئولیت مدنی ناشی از بهداشت حرفه­ای محیط با تاکید بر رویه قضایی حقوق خصوصی

28/11/96  

ساعت دفاع : 17

مکان دفاع: سالن شورا

دکتر علی رشیدی -

دکتر اقبالعلی میرزایی

دکتر هانه فرکیش