لیست پایان نامه های در حال دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد  دانشکده علوم انسانی در نیمسال دوم سال تحصیلی   98-1397

 

نام و نام خانوادگی

موضوع

رشته  

تاریخ وساعت دفاع و مکان دفاع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

مریم آذر پندار

مسولیت مدنی مربیان و مالکان باشگاههای  ورزشی رزمی    حقوق -خصوصی 

27/03/98

مکان دفاع:سالن شورا

ساعت     : 12 

دکتر عباد روحی   -

دکتر اقبالعلی میرزایی

 دکتر احمد فلاحی 

خالد ساعد پناه  

بررسی تاثیر ویژگیهای کیفی خدمات بر شهرت سازمانی مورد مطالعه مشتریان صندوق بازنشستگی کشور      مدیریت بازرگانی –بازاریابی  

12/03/98  

مکان دفاع :سالن شورا  

ساعت دفاع : 12

دکتر  عادل صلواتی           

دکتر مجید محمدی

دکتر منصور ایران دوست   

نادیه محمد مرادی    

آسیب شناسی اجرای مجازاتهای سالب حیات از منظر حقوقی جامعه شناختی  حقوق –جزا وجرم شناسی  

27/03/98  

مکان دفاع :سالن شورا  

ساعت دفاع : 13

دکتر احمد فلاحی       

 

دکتر جلیل سحابی

دکتر عبادروحی

بهزاد محمود زاده     

بررسی رابطه بین ارتباطات سیاسی و تاخیر در گزارش حسابرسی با تاکید بر نقش اجتناب مالیاتی در بازار بورس اوراق بهادار تهران حسابداری

11/03/98  

مکان دفاع :سالن شورا  

ساعت دفاع : 13

دکتر عطااله محمدی           

دکتر جلیل سحابی

دکتر امید محمودی خوشرو 

محمد رستمی     

بررسی تاثیر خود شیفتگی مدیر عامل بر اجتناب  از مالیات شرکت های بورس اوراق بهادار تهران حسابداری

19/03/98  

مکان دفاع :سالن شورا  

ساعت دفاع : 12

دکتر ایرج نوروش           

دکتر عطااله محمدی

دکتر محمود رحمانی 

خالد ساعد پناه  

بررسی تاثیر ویژگیهای کیفی خدمات بر شهرت سازمانی مورد مطالعه مشتریان صندوق بازنشستگی کشور      مدیریت بازرگانی –بازاریابی

12/03/98  

مکان دفاع :سالن شورا  

ساعت دفاع : 12

دکتر  عادل صلواتی         

دکتر مجید محمدی

دکتر منصور ایران دوست 

فریدون میره وندی  

بررسی عوامل موثر بر ارتقای سهم ذهنی و قلبی برند بانک تجارت در بازار مطالعه موردی مشتریان بانک تجارت شهرستان سنندج مدیریت بازرگانی –بازاریابی

17/04/98  

مکان دفاع :سالن شورا  

ساعت دفاع : 12

 دکتر  سامان شیخ اسماعیلی          

دکتر کامران کسرایی

دکتر محمود رحمانی   

مجید ابراهیمی   

بررسی رابطه میان مهارتهای ارتباطی و رضایتمندی شغلی با نقش میانجی تعادل کار-زندگی مدیریت اجرایی  

19/04/98  

مکان دفاع :سالن شورا  

ساعت دفاع : 12

دکتر  عادل صلواتی         

دکتر یحیی یاراحمدی

دکتر منصور ایران دوست 

کبری علیزاده   

علل جرم شناسی ضرب و جرح در شهرستان پاوه (مورد مطالعه سال 1390تا1395 ) حقوق –جزا و جرم شناسی   

18/04/98  

مکان دفاع :سالن شورا  

ساعت دفاع : 12

دکتر شهرام محمدی           

دکتر افشین عبدالهی 

دکتر طیبه بیژنی