لیست پایان نامه های در حال دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد  دانشکده علوم انسانی در نیمسال دوم سال تحصیلی   98-1397

 

نام و نام خانوادگی

موضوع

رشته  

تاریخ وساعت دفاع و مکان دفاع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

     

13/06/98

مکان َدفاع :سالن شورا

ساعت دفاع: 11

     
     

13/06/98

مکان َدفاع :سالن شورا

ساعت دفاع: 12