لیست پایان نامه های در حال دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد  دانشکده علوم انسانی در نیمسال دوم سال تحصیلی   99-1398

 

نام و نام خانوادگی

موضوع

رشته  

تاریخ وساعت دفاع و مکان دفاع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

محمد ضیایی      مفهوم آغاز و پایان حیات و تاثیر آن بر رابطه علیت در جرم قتل . حقوق جزا و جرم شناسی   

دکتری 1

98/12/04

ساعت:13:00

 
دکتر هانه      فرکیش            

 دکتر احمد فلاحی  

        دکتر  شهرام                محمدی