لیست پایان نامه های در حال دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد  دانشکده علوم انسانی در نیمسال دوم سال تحصیلی   98-1397

 

نام و نام خانوادگی

موضوع

رشته  

تاریخ وساعت دفاع و مکان دفاع

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد داور

باقر احمدی   

بررسی آیین دادرسی کیفری نیروهای مسلح در پرتو مبانی و اصول دادرسی منصفانه   حقوق -جزا و جرم شناسی

28/01/98

مکان دفاع:سالن شورا

ساعت     : 12

دکتر هانه فرکیش  -

دکتر افشین عبداللهی

 دکتر طیبه بیژنی 

علی نظری 

ارائه مدل رهبری مراقبتی مدیران مدارس و رابطه آن با حمایت مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان    دکتری مدیریت آموزشی 

20/01/1398  

مکان دفاع: کلاس دکتری 1

ساعت     : 10 

 دکتر  رفیق حسنی  دکتر ناصر شیربگی

دکتر امجد زبردست

  دکتر مهدی صالحی

 دکتر فردین باتمانی