ساعت 13-14:20

ساعت 11:30-13

ساعت 9:45-11:15

ساعت 8:00-9:30

روز

---

حضور در دفتر گروه

حضور در دفتر گروه

جلسه گروه

شنبه

---

حضور در دفتر گروه

حضور در دفتر گروه

کلاس 124 دانشکده فنی

یک شنبه

---

حضور در دفتر گروه

حضور در دفتر گروه

حضور در دفتر گروه

دو شنبه

---

حضور در دفتر گروه

حضور در دفتر گروه

کلاس 124 دانشکده فنی

سه شنبه

---

حضور در دفتر گروه

حضور در دفتر گروه

کلاس 124 دانشکده فنی

چهار شنبه

---

---

کلاس 124 دانشکده فنی

کلاس 124 دانشکده فنی

پنج شنبه

  • دانشجویان گرامی در خارج از زمانهای فوق می توانند از طریق زیر با اینجانب تماس حاصل نمایند.
  • E-mail: ghaderzadeh@gmail.com
  • Telegram ID: @ghaderzadeh
  • Telegram Channel : @iaukurd