1- دکتر فردین عبداللهی (دکترای برنامه ریزی درسی)

2- دکتر شاهرخ علی نیا(دکترای پرستاری)

3- دکتر مختار ویسانی(دکترای روانشناسی)

4- خانم دکتر فریده نرگسی(دکترای روانشناسی بالینی)

5- دکتر گوران حسنی فرد(دکترای برق)

6- خانم دکتر حسین پور(دکترای فلسفه تعلیم و تربیت)

7- دکتر آریز نصرت پور(دکترای برق)

8- دکتر امید مرادی(دکترای مشاوره)

9- دکتر کاوه بهمن پور(دکترای پرستاری)

10-دکتر مهدی غلام نیا(دکترای سنجش از دور و سامانه اطلاعات مکانی)

11-