تقویم آموزشی                                                       

                                  برنـــامه آمـوزشـــــی         

کارشناسی

مامایی

پرستاری

کارشناسی ارشد

دکتری              

                                                                               

                                 سرفصل های آموزشی        

کارشناسی

مامایی

پرستاری

کارشناسی ارشد

دکتری    

    

                                  دستورالعمل برگزاری امتحانات

                                  مشاوره و راهنمایی تحصیلی

                                  آئین نامه پوشش و رفتار حرفه ای دانشجویان