نام دانشجو رشته تحصیلی استاد راهنما تاریخ دفاع ساعت
میلاد طاهرپور  دکتری حرفه ای دامپزشکی  دکتر علی پارسا  97/10/24 ساعت  8/30 سالن شورای دانشکده دامپزشکی
امیلاد رشیدی دکتری حرفه ای دامپزشکی  دکتر هیوا کریمی دره آبی  97/10/25  ساعت 9سالن شورای دانشکده دامپزشکی
نعلی هائری دکتری حرفه ای دامپزشکی دکتر الهام احمدی 97/10/25 ساعت 11 سالن شورای دانشکده دامپزشکی
محسن عزیززاده

 

 

 دکتری حرفه ای دامپزشکی  دکتر احسان سلیمی ناغانی 97/10/25  ساعت13 سالن شورای دانشکده دامپزشکی
یاسر محمودی دکتری حرفه ای دامپزشکی دکتراحسان سلیمی ناغانی 97/10/26 ساعت 9 سالن شورای دانشکده دامپزشکی
یاسر محمدی دکتر ی حرفه ای دامپزشکی  ئکتر پیمان محمدزاده 97/10/26 ساعت 11سالن شورای دانشکده دامپزشکی 
رنادیا خادمی دکتری حرفه ای دامپزشکی دکتر مهدیه رئیس زاده 97/10/26 ساعت 13سالن شورای دانشکده دامپزشکی
مهرزاد راد کارشناسی ارشد صنایع غذایی دکتر هادی گلی 97/10/29 ساعت 10سالن شورای دانشکده دامپزشکی
شادی قدمی کارشناسی ارشد صنایع غذایی دکتر نادر حبیبی  97/10/29 ساعت 11/30 سالن شورای دانشکده دامپزشکی
ویدا ندیمی کارشناسی ارشد صنایع غذایی دکتر نادر حبیبی  97/10/29 ساعت 13یالن شورای دانشکده دامپزشکی
فرشاد شریفی کارشناسی ارشد علوم دامی دکتر برهان شکراللهی  97/10/29 ساعت 15 سالنشورای دانشکده دامپزشکی
مینو حیدری کارشناسی ارشد صنایع غذایی دکترفردین میراحمدی 97/10/30 ساعت9 سالن شورای دانشکده دامپزشکی
محمد محمدی مقصود کارشناسی ارشد صنایع غذایی دکترمحرم وزیری 97/10/30 ساعت10/30 سالن شورای دانشکده دامپزشکی
سیده سمیه ساعدی صوفیان  کارشناسی ارشد صنایع غذایی دکتر سمیرا بهرامیان 97/10/30 ساعت 12سالن شورای دانشکده دامپزشکی
سروه روح زاده کارشناسی ارشد صنایع غذایی دکتر سمیرا بهرامیان 97/10/30 ساعت13سالن شورای دانشکده دامپزشکی
الهام سیاه بانی کارشناسی ارشد صنایع غذایی  دکتر فردین میراحمدی 97/10/30  ساعت14 سالن شورای دانشکده دامپزشکی
 کاویان محمدی کارشناس ارشد صنایع غذایی  دکتر سمیرا بهرامیان 97/10/30  ساعت 15/30سالن شورای دانشکده دامپزشکی
 یاسر کاظمی دکتری حرفه ای دامپزشکی  دکترعلی اکبر امیری 97/11/1  ساعت 9سالن شورای دانشکده دامپزشکی
 بسینا خامسی دکتری حرفه ای دامپزشکی  دکتر رسول رحیم زاده 97/11/1  ساعت 10 سالن شورای دانشکده دامپزشکی
علی رضا خرمی دکتری حرفه ای دامپزشکی  دکتر نادر وجدانی فر 97/11/1  ساعت 13 سالن شورای دانشکده دامپزشکی
 فرید احمدی  کارشناس ارشد زراعت  دکتر بابک پاساری  97/6/21  ساعت 8 سالن شورای دانشکده دامپزشکی
 غلامرضا پاک سرشت  کارشناس ارشد زراعت  دکتر بابک پاساری  97/6/21  ساعت 9 سالن شورای دانشکده دامپزشکی
 عبدالحمید نوذرپور  کارشناس ارشدعلوم دامی  دکتر  محمدامیری اندی  97/6/21  ساعت 11 سالن شورای دانشکده دامپزشکی
 حمیدرضا فروتن  کارشناس ارشد علوم دامی  دکتر محمد امیری اندی  97/6/19  ساعت 11 سالن شورای دانشکده دامپزشکی