نام دانشجو رشته تحصیلی استاد راهنما تاریخ دفاع ساعت
سیروان سنگین آبادی  دکتری حرفه ای دامپزشکی  دکتر هیوا کریمی دره آبی   97/6/6 ساعت  14/30 سالن شورای دانشکده دامپزشکی
ایمان پارسه زراعت و نباتات  دکتر فرزاد فیاض  97/6/7  ساعت 10 سالن شورای دانشکده دامپزشکی
نوید کوشکی دکتری حرفه ای دامپزشکی دکتر میثم مروجی 97/6/7 ساعت 12 سالن شورای دانشکده دامپزشکی
حسین ظرافتکار یگانه

 

 

 دکتری حرفه ای دامپزشکی  دکتر احسان سلیمی ناغانی  97/6/11  ساعت 11 سالن شورای دانشکده دامپزشکی
هوشمند حاجی خسروی دکتری حرفه ای دامپزشکی دکتر لقمان اکرادی 97/6/12 ساعت 9 سالن شورای دانشکده دامپزشکی
 آرمین اله مرادی دکتر ی حرفه ای دامپزشکی  ئکتر مهدیه رئیس زاده  97/6/12  ساعت 13 سالن شورای دانشکده دامپزشکی 
رضا قوی روح دکتری حرفه ای دامپزشکی دکتر نادر وجدانی فر 97/6/12 ساعت 15 سالن شورای دانشکده دامپزشکی
امیرحسین میرمحمد مهدی دکتری حرفه ای دامپزشکی دکتر نادر وجدانی فر 97/6/12 ساعت 17 سالن شورای دانشکده دامپزشکی
جواد بهشتی پور دکتری حرفه ای دامپزشکی دکتر لقمان اکرادی 97/6/13  ساعت 9 سالن شورای دانشکده دامپزشکی
مهرداد ماهان دکتری حرفه ای دامپزشکی دکتر لقمان اکرادی 97/6/13 ساعت 11 یالن شورای دانشکده دامپزشکی
میلاد حسنوند دکتری حرفه ای دامپزشکی دکتر رسول رحیم زاده 97/6/13 ساعت 12/5 سالن شورای دانشکده دامپزشکی
آزاد بهرام پور دکتری حرفه ای دامپزشکی دکتر لقمان اکرادی 97/6/13  ساعت14 سالن شورای دانشکده دامپزشکی
چیا بدری بگه جان دکتری حرفه ای دامپزشکی دکتر پیمان محمدزاده 97/6/13 ساعت16 سالن شورای دانشکده دامپزشکی
دانا زارعی دکتری حرفه ای دامپزشکی دکتر بهنام سلیمی 97/6/13  ساعت 18 سالن شورای دانشکده دامپزشکی
امین شمس آرا دکتری حرفه ای دامپزشکی دکتر الهام احمدی 97/6/14  ساعت 9 سالن شورای دانشکده دامپزشکی
نیما نریمانی  دکتری حرفه ای دامپزشکی  دکتر شاهین فکور  97/6/15  ساعت 8 سالن شورای دانشکده دامپزشکی
 مبین مرادی  ذکتری حرفه ای دامپزشکی  دکتر بهنام سلیمی  97/6/18  ساعت 11 سالن شورای دانشکده دامپزشکی
 حسن رضا رحیمی  کارشناس ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی  دکتر شعله درویشی  97/6/19  ساعت 12 سالن شورای دانشکده دامپزشکی
 بیان کمان گر  کارشناس ارشد زراعت   دکتر اسعد  رخزادی  97/6/20  ساعت 10 سالن شورای دانشکده دامپزشکی
 بدریه کریمی  کارشناس ارشد زراعت  دکتر اسعد رخزادی  97/6/20  ساعت 11 سالن شورای دانشکده دامپزشکی
 فرید احمدی  کارشناس ارشد زراعت  دکتر بابک پاساری  97/6/21  ساعت 8 سالن شورای دانشکده دامپزشکی
 غلامرضا پاک سرشت  کارشناس ارشد زراعت  دکتر بابک پاساری  97/6/21  ساعت 9 سالن شورای دانشکده دامپزشکی
 عبدالحمید نوذرپور  کارشناس ارشدعلوم دامی  دکتر  محمدامیری اندی  97/6/21  ساعت 11 سالن شورای دانشکده دامپزشکی
 حمیدرضا فروتن  کارشناس ارشد علوم دامی  دکتر محمد امیری اندی  97/6/19  ساعت 11 سالن شورای دانشکده دامپزشکی