• معرفی

سالن آمفی تئاتر برای برگزاری همایش ها و برگزاری جلسات دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی