• معرفی

این مرکز دارای تعداد کافی کامپیوتر برای برگزاری کلاس های آموزشی نرم افزارهای تخصصی می باشد.