• معرفی

علاوه بر دایر بودن بوفه و رستوران در فضای محوطه دانشکده، سرویس ایاب و ذهاب نیز برای دانشجویان مهیا می باشد.

  • بوفه

  • رستوران