• معرفی

کتابخانه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دارای کتاب های تخصصی رشته های مختلف، مجلات علمی پژوهشی، کتب های مرجع و ... می باشد. همچنین دو سالن مطالعه برای دانشجویان در داخل کتابخانه در نظر گرفته شده است.

  • سالن مطالعه

در فضای داخل کتابخانه سالن مطالعه ای برای دانشجویان در نظر گرفته شده است.