• معرفی

آبخیزداری طراحی و مدیریت حوزه به منظور حفاظت و استفاده صحیح و پایدار از منابع طبیعی با توجه ویژه به منابع آب و خاک است که می تواند بصورت مکانیکی یا بیولوژیکی باشد.در حال حاضر در گروه آبخیز داری دانشجویان در مقطه کارشناسی و کارشناسی ارشد مشغول ادامه تحصیل می باشند. 

  • فعالیت ها و پژوهش ها

به زودی بارگذاری خواهد شد.

 

  • مقاطع تحصیلی

کارشناسی ارشد: آبخیزداری