وظایف و مسئولیتها

  • نظارت بر انجام اقدامات لازم براي اجراي پروژه هاي ساختماني و تاسيساتي
  • نظارت بر انجام امور مربوط به تعميرات و تكميل ساختمان ها و تاسيسات
  • نگهداري و انجام تعميرات و تغييرات مورد نياز شبكه آب، برق، تلفن، آسانسور و ساير تاسيسات و منصوبات واقع در ساختمانهاي دانشگاه
  • تهيه گزارش هاي ادواري و موردي از مراحل پيشرفت عمليات يا ركود و توقف فعاليت ها با ذكر دلايل توجيهي براي مقام مافوق
  • ارايه  آموزش هاي عملي و ضمن خدمت به كاركنان تحت سرپرستي و تقسيم و ارجاع كار بين آنان
  •   بازدید و تهیه گزارش از نواقص و تعمیرات دوره ای ساختمانها و ابنیه دانشگاه
  • انجام ساير امور محوله بر حسب ارجاع مقام مافوق
  •   بازديد و اعلام نظر كارشناسي در ارتباط با املاكي كه واحد قصد خريد يا اجاره آنرا براي توسعه فضاي مورد نياز خود دارد و ارائه آن به مراجع ذيربط
  • برنامه ريزي براي انجام تعميرات و نگهداري اتفاقي و دوره اي كليه ساختمانها وتأسيسات واحد