وظایف و مسئولیتها

  • بازديد از اراضي مورد نظر جهت مجتمع هاي دانشگاهي و تهيه گزارش بمنظور ارائه به معاونت عمراني سازمان مركزي دانشگاه جهت اخذ تصميم.
  • تهيه و ارائه اطلاعات مورد نياز طرحهاي جامع از قبيل شرايط جغرافياي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فيزيكي موجود.
  • تهيه و تأييد نقشه هاي اجرائي پروژه هاي كمتر از1000-2000-3000-4500 مترمربع زيربنا بترتيب در واحدهاي متوسط-بزرگ-بسيار بزرگ-جامع (اعم از آموزشي اداري، رفاهي، خدماتي و غيره).
  • فراهم نمودن مقدمات اجراي پروژه ها وطرح ها (انجام مطالعات لازم به منظور دعوت از پيمانكاران صاحب صلاحيت انتخاب نفرات به ترتيب اولويت درچارچوب ضوابط مربوطه، تنظيم صورتجلسه، ارسال كامل مدارك بمعاونت عمراني سازمان مركزي دانشگاه جهت اخذ تصميم).
  • اخذ نظر كميسيون معاملات واحد و سازمان مركزي در مورد ميزان هزينه پرژه ها و طرحها براساس مقررات مربوطه.
  • تنظيم قراردادها در چارچوب متن تأييد شده سازمان مركزي دانشگاه(معاونت عمران).
  • نظارت بر اجراي پروژه ها و طرحها و بررسي مقادير كار و صورت وضعيت هاي ارائه شده از طرف پيمانكاران.
  • تهيه ليست مصالح مورد نياز پروژه (نوع و مقدار) و ارائه آن قبل از شروع كار اجرائي به قسمت تداركات جهت تأمين بموقع مصالح.
  • فراهم نمودن امكانات كاري و وسائل و ابزار مورد نياز كارگاه.
  • فراهم نمودن امكانات نقشه برداري، آزمايشات فني و مكانيك خاك و ساير نيازهاي فني پروژه وارائه به قسمتهاي مربوطه.