الف) اهداف

1. برنامه ریزی به منظور ایجاد فضاهای لازم شامل : ساختمانهای آموزشی ، اداری ، رفاهی و سایر ساختمانهای مورد نیاز با کیفیت مطلوب به لحاظ معماری ، سازه و اجراء در حداقل زمان ممکن

2. نگهداری وبهره برداری بهینه از ساختمانهای موجود دانشگاه

3. ایجاد مجتمع های دانشگاهی

4. دستیابی به استاندارد های ملی در زمینه فضاهای آموزشی ، اداری ورفاهی و غیره

ب) سیاستها

1. احداث بنا با حداقل قیمت و حداکثر سرعت و با کیفیت مطلوب

2. اداره امور عمرانی واحد های دانشگاهی با حداکثر کارآئی و حداقل نیروی انسانی و هزینه

3. سرمایه گذاری از محل حداقل یک سوم درآمد های واحد و تهیه مقدمات برای استفاده از تسهیلات اعتباری بانکها وسایرمنابع

4. افزایش ضریب ایمنی وآسایش بهره برداران از ساختمانهای جدید دانشگاهی

5. محوطه سازی فضاهای آموزشی

پ) شرح وظایف

1. بازدید از اراضی مورد نظر جهت مجتمع های دانشگاهی

2. تهیه و ارائه اطلاعات مورد نیاز طرحهای جامع از قبیل شرایط جغرافیایی ، فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فیزیکی موجود

3. تهیه و تأیید نقشه های اجرائی پروژه ها

4. فراهم نمودن مقدمات اجرای پروژه ها وطرحها

5. نظارت بر اجرای پروژه ها و طرحها

6. فراهم نمودن امکانات کاری و وسائل مورد نیاز کارگاه

7. بازدید و اعلام نظر کارشناسی در ارتباط با املاکی که واحد قصد خرید یا اجاره آنرا برای توسعه فضای مورد نیاز خود دارد

8. برنامه ریزی و انجام تعمیرات و نگهداری کلیه ساختمانها و تأسیسات واحد

9. پشتیبانی و ارائه خدمات فنی به مراکز دانشگاهی تحت پوشش در استان

10. پشتیبانی و ارائه خدمات فنی به مراکز سماء