این بخش شامل مصوبات شورای پژوهشی دانشکده درخصوص بررسی پروپوزال های دانشجویان ارشد و دکتری براساس تاریخ جلسات می باشد.

  • پروپوزال‌هایی که نتیجه آنها تائید شده باشد از تاریخ تائید در شورای پژوهشی دانشکده 6 ماه بعد می‌توانند دفاع کنند.
  • پروپوزال‌هایی که نتیجه آنها اصلاح شود باشد قبل از هر چیز بایستی به مدیر گروه مربوطه مراجعه نموده و پروپوزال خود را دریافت و اصلاحات را انجام داده و اصلاحات انجام شده را به تائید مجدد اساتید راهنما، مشاور و همچنین مدیر گروه مربوطه رسانده تا در جلسه بعدی شورای پژوهشی دانشکده مورد بررسی قرار بگیرد. پژوهش دانشکده هیچ مسئولیتی را بابت تاخیر اصلاحات از طرف دانشجو نخواهد پذیرفت و عواقب این کار برعهده دانشجو خواهد بود.  این دسته از پروپوزال‌ها هنوز تائید نشده‌اند.
  • پروپوزال‌هایی که نتیجه آنها رد باشد، دیگر مورد بررسی قرار نخواهند گرفت و دانشجو بایستی موضوع جدیدی را انتخاب کند.

  اطلاعیه:

قابل توجه دانشجویان عزیز

 با توجه به مصوبه شورای پژوهشی دانشکده آخرین فرصت تحویل پروپوزال توسط گروههای آموزشی جهت تصویب قبل از سال جدید 96/12/02 می باشد. لازم به ذکر است که بعد از این تاریخ پروپوزالی توسط پژوهش تحویل گرفته نخواهد شد و عواقب تاخیر در تحویل پروپوزال بر عهده  دانشجو است.