قابل توجه دانشجویان محترم مقطع دکتری 

تاریخ برگزاری امتحان جامع

 

تربیت بدنی

مدیریت ـآموزشی

حسابداری و مهندسی مالی

حقوق

مدیریت

مشاوره