اداره کل امور پژوهشی - فرم های بعد از جلسه دفاع-دکترای حرفه ای دامپزشکی


ردیف عنوان فایل دانلود
1 تعهدنامه اصالت رساله پایان نامه.doc دانلود
2 فرم انصراف از مقاله.doc دانلود
3 فرم تحویل نسخ پایان نامه.doc دانلود
4 فرم تعيين ارزش مقاله و نمره نهايي پايان.doc دانلود
5 فرمت لوح فشرده(CD) مربوط به .pdf دانلود
6 منشور اخلاق پژوهش.pdf دانلود