اداره کل امور پژوهشی - مصوبات شورای پژوهشی واحد


ردیف عنوان فایل دانلود
1 97-07-22 مصوبات شورای پژوهشی مورخ.pdf دانلود
2 97-07-15 مصوبات شورای پژوهشی مورخ.pdf دانلود
3 97-06-11مصوبات شورای پژوهشی واحد مورخ .pdf دانلود
4 97-07-08 مصوبات شورای پژوهشی واحد مورخ .pdf دانلود
5 مصوبات شورای پژوهشی مورخ25 -6-97.pdf دانلود
6 مصوبات شورای پژوهشی مورخ 97-06-18.pdf دانلود
7 مصوبات شورای پژوهشی مورخ17-04-97.pdf دانلود
8 مصوبات شورای پژوهشی مورخ26-04-97.pdf دانلود
9 97-04-03 مصوبات شورای پژوهشی مورخ .pdf دانلود
10 مصوبات شورای پژوهشی مورخ 97-03-06.pdf دانلود
11 مصوبات شورای پژوهشی مورخ30-02-97.pdf دانلود
12 مصوبات شورای پژوهشی مورخ23-02-97.pdf دانلود
13 مصوبات شورای پژوهشی مورخ16-02-97.docx دانلود
14 مصوبات شورای پژوهشی 97-02-02.pdf دانلود
15 مصوبات شورای پژوهشی مورخ 96 -12-22 .pdf دانلود
16 مصوبات شورای پژوهشی مورخ 96-12-20 .pdf دانلود
17 مصوبات شورای پژوهشی مورخ13-12-96.pdf دانلود
18 مصوبات شورای پژوهشی مورخ 06-12-96.pdf دانلود
19 مصوبات شورای پژوهشی واحد، مورخ 96-11-29.pdf دانلود
20 مصوبات شورای پژوهشی مورخ 15-11-96.pdf دانلود
21 96-11-08 مصوبات شورای پژوهشی مورخ .pdf دانلود
22 مصوبات شورای پژوهشی مورخ24-10-96.pdf دانلود
23 مصوبات شورای پژوهشی واحد مورخ 16-10-96.pdf دانلود
24 مصوبات شورای پژوهشی واحد مورخ 96-10-09 .pdf دانلود
25 مصوبات شورای پژوهشی 96-09-25.pdf دانلود
26 مصوبات شورای پژوهشی مورخ 96-05-07.pdf دانلود
27 مصوبات شورای پژوهشی مورخ 96-06-11.pdf دانلود
28 مصوبات شورای پژوهشی واحد مورخ20-6-96.pdf دانلود
29 96-05-17.pdf دانلود
30 29-07-96نتایج شورا مورخ.pdf دانلود
31 96-07-01مصوبات شورای پژوهشی.pdf دانلود
32 مصوبات شورای پژوهشی مورخ 15-07-96 .pdf دانلود
33 مصوبات شورای پژوهشی مورخ20-08-96 .pdf دانلود
34 مصوبات شورای پژوهشی مورخ 11-9-96.pdf دانلود