اداره کل امور پژوهشی - مصوبات شورای پژوهشی واحد


ردیف عنوان فایل دانلود
1 مصوبات شورای پژوهشی مورخ 96 -12-22 .pdf دانلود
2 مصوبات شورای پژوهشی مورخ 96-12-20 .pdf دانلود
3 مصوبات شورای پژوهشی مورخ13-12-96.pdf دانلود
4 مصوبات شورای پژوهشی مورخ 06-12-96.pdf دانلود
5 مصوبات شورای پژوهشی واحد، مورخ 96-11-29.pdf دانلود
6 مصوبات شورای پژوهشی مورخ 15-11-96.pdf دانلود
7 96-11-08 مصوبات شورای پژوهشی مورخ .pdf دانلود
8 مصوبات شورای پژوهشی مورخ24-10-96.pdf دانلود
9 مصوبات شورای پژوهشی واحد مورخ 16-10-96.pdf دانلود
10 مصوبات شورای پژوهشی واحد مورخ 96-10-09 .pdf دانلود
11 مصوبات شورای پژوهشی 96-09-25.pdf دانلود
12 مصوبات شورای پژوهشی مورخ 96-05-07.pdf دانلود
13 مصوبات شورای پژوهشی مورخ 96-06-11.pdf دانلود
14 مصوبات شورای پژوهشی واحد مورخ20-6-96.pdf دانلود
15 96-05-17.pdf دانلود
16 29-07-96نتایج شورا مورخ.pdf دانلود
17 96-07-01مصوبات شورای پژوهشی.pdf دانلود
18 مصوبات شورای پژوهشی مورخ 15-07-96 .pdf دانلود
19 مصوبات شورای پژوهشی مورخ20-08-96 .pdf دانلود
20 مصوبات شورای پژوهشی مورخ 11-9-96.pdf دانلود