اداره کل امور پژوهشی - مصوبات شورای پژوهشی واحد


ردیف عنوان فایل دانلود
1 مصوبات شورای پژوهشی مورخ16-10-98.pdf دانلود
2 98-09-25مصوبات شورای پژوهشی مورخ .pdf دانلود
3 مصوبات شورای پژوهشی مورخ98-09-18.pdf دانلود
4 مصوبات شورای مورخ98-09-11.pdf دانلود
5 98-08-27.pdf دانلود
6 98-08-13.pdf دانلود
7 98-07-22.pdf دانلود
8 98-07-08مصوبات شورای پژوهشی .docx .pdf دانلود
9 مصوبات شورای پژوهشی مورخ17-06-98 .pdf دانلود
10 مصوبات شورای پژوهشی مورخ25-06-98 .pdf دانلود
11 مصوبات شورای پژوهشی مورخ04-06-98.pdf دانلود
12 مصوبات شورای پژوهشی مورخ14-05-98 .pdf دانلود
13 مصوبات شورای پژوهشی مورخ31-04-98.pdf دانلود
14 مصوبات شورای پژوهشی مورخ17-04-98.pdf دانلود
15 مصوبات شورای پژوهشی مورخ09-04-98.pdf دانلود
16 مصوبات شورای پژوهشی مورخ26-03-98 .pdf دانلود
17 مصوبات شورای پژوهشی 98-03-19.pdf دانلود
18 مصوبات شورای پژوهشی مورخ12-03-98 .pdf دانلود
19 مصوبات شورای پژوهشی 5-3-98.pdf دانلود
20 مصوبات شورای پژوهشی 98-03-01.pdf دانلود
21 مصوبات شورای پژوهشی مورخ22-02-98.pdf دانلود
22 مصوبات شورای پژوهشی08-02-98 .pdf دانلود
23 مصوبات شورای پژوهشی مورخ25-1-98 .pdf دانلود
24 مصوبات شورای پژوهشی مورخ301097.pdf دانلود
25 97-12-12مصوبات شورای پژوهشی .pdf دانلود
26 مصوبات شورای پژوهشی مورخ971221 .pdf دانلود
27 97-12-05 (1).pdf دانلود
28 نتایج شورای مورخ 97-11-28.pdf دانلود
29 مصوبات شورای پژوهشی مورخ14-11-97 .pdf دانلود
30 مصوبات شورای پژوهشی مورخ97-11-7 .pdf دانلود
31 مصوبات شورای پژوهشی971030 .pdf دانلود
32 مصوبات شورای پژوهشی مورخ 97-10-16.pdf دانلود
33 مصوبات شورای پژوهشی مورخ 97-10-02.pdf دانلود
34 مصوبات شورای پژوهشی مورخ 18-09-97.pdf دانلود
35 مصوبات شورای پژوهشی مورخ27-08-97.pdf دانلود
36 مصوبات شورای پژوهشی مورخ 97-08-20 .pdf دانلود
37 مصوبات شورای پژوهشی مورخ06-08-97 .pdf دانلود
38 97-07-22 مصوبات شورای پژوهشی مورخ.pdf دانلود
39 97-07-15 مصوبات شورای پژوهشی مورخ.pdf دانلود
40 97-06-11مصوبات شورای پژوهشی واحد مورخ .pdf دانلود
41 97-07-08 مصوبات شورای پژوهشی واحد مورخ .pdf دانلود
42 مصوبات شورای پژوهشی مورخ25 -6-97.pdf دانلود
43 مصوبات شورای پژوهشی مورخ 97-06-18.pdf دانلود
44 مصوبات شورای پژوهشی مورخ17-04-97.pdf دانلود
45 مصوبات شورای پژوهشی مورخ26-04-97.pdf دانلود
46 97-04-03 مصوبات شورای پژوهشی مورخ .pdf دانلود
47 مصوبات شورای پژوهشی مورخ 97-03-06.pdf دانلود
48 مصوبات شورای پژوهشی مورخ30-02-97.pdf دانلود
49 مصوبات شورای پژوهشی مورخ23-02-97.pdf دانلود
50 مصوبات شورای پژوهشی مورخ16-02-97.docx دانلود
51 مصوبات شورای پژوهشی 97-02-02.pdf دانلود
52 مصوبات شورای پژوهشی مورخ 96 -12-22 .pdf دانلود
53 مصوبات شورای پژوهشی مورخ 96-12-20 .pdf دانلود
54 مصوبات شورای پژوهشی مورخ13-12-96.pdf دانلود
55 مصوبات شورای پژوهشی مورخ 06-12-96.pdf دانلود
56 مصوبات شورای پژوهشی واحد، مورخ 96-11-29.pdf دانلود
57 مصوبات شورای پژوهشی مورخ 15-11-96.pdf دانلود
58 96-11-08 مصوبات شورای پژوهشی مورخ .pdf دانلود
59 مصوبات شورای پژوهشی مورخ24-10-96.pdf دانلود
60 مصوبات شورای پژوهشی واحد مورخ 16-10-96.pdf دانلود
61 مصوبات شورای پژوهشی واحد مورخ 96-10-09 .pdf دانلود
62 مصوبات شورای پژوهشی 96-09-25.pdf دانلود
63 مصوبات شورای پژوهشی مورخ 96-05-07.pdf دانلود
64 مصوبات شورای پژوهشی مورخ 96-06-11.pdf دانلود
65 مصوبات شورای پژوهشی واحد مورخ20-6-96.pdf دانلود
66 96-05-17.pdf دانلود
67 29-07-96نتایج شورا مورخ.pdf دانلود
68 96-07-01مصوبات شورای پژوهشی.pdf دانلود
69 مصوبات شورای پژوهشی مورخ 15-07-96 .pdf دانلود
70 مصوبات شورای پژوهشی مورخ20-08-96 .pdf دانلود
71 مصوبات شورای پژوهشی مورخ 11-9-96.pdf دانلود