اداره کل امور پژوهشی - فرم های مورد نیاز دانشجویان دکترای حرفه ای دامپزشکی


ردیف عنوان فایل دانلود
1 ايين نامه نحوه نگارش پايان نامه.pdf دانلود
2 راهنمای تدوین پروپوزال.pdf دانلود
3 فرم 1- احراز شرایط دفاع جدید (1).doc دانلود
4 فرم ارزشیابی پایان نامه (3).doc دانلود
5 فرم 1- احراز شرایط دفاع جدید.doc دانلود
6 فرم الف3.doc دانلود
7 فرم ارئه گزارش سه ماهه.doc دانلود
8 فرم تحويل نسخه هاي پايان نامه.docx دانلود
9 فرم انصراف از مقاله.pdf دانلود
10 فرم چكيده.doc دانلود
11 فرم تعهد اصالت پايان نامه.doc دانلود
12 فرم حضور در جلسات دفاع دکترای حرفه ای دامپزشکی.doc دانلود
13 فرم خام پروپوزال جدید.doc دانلود
14 فرمت لوح فشرده(CD) مربوط به .pdf دانلود
15 فرم_ب.docx دانلود
16 مراحل پس از صدور مجوز دفاع در شوراي پژوهشي دانشكده تا برگزاري جلسه دفاعيه.doc دانلود
17 مراحل تصویب پروپوزال دانشجویان دانشکده دامپزشکی.docx دانلود