اداره کل امور پژوهشی - فرم های قبل از جلسه دفاع-دکترای حرفه ای دامپزشکی


ردیف عنوان فایل دانلود
1 فرم_ارزيابي_مديريت_پژوهش_(فرم_شماره1_).docx دانلود
2 چکیده.doc دانلود
3 راهنمای تدوین پروپوزال.pdf دانلود
4 فرم 1- احراز شرایط دفاع جدیدجدید.docx دانلود
5 فرم ارزیابی در سه نسخه.doc دانلود
6 فرم اصلاحات مورد نظر هیأت داوران.docx دانلود
7 فرم الف.doc دانلود
8 فرم پروپوزالdocx.doc دانلود
9 فرم ب دو نسخه به همراه دو Cd.doc دانلود
10 گزارش سه ماهه.doc دانلود
11 فرم حضور در 5 جلسه دفاع دکترا.doc دانلود
12 مراحل تصویب پروپوزال دانشجویان دانشکده دامپزشکی.doc دانلود