معاونت آموزشی - رشته های مصوب واحد


ردیف عنوان فایل دانلود
1 رشته های واحد سنندج.pdf دانلود
2 رشته های مصوب واحد سنندج.pdf دانلود