معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی - شرح وظایف- حوزه آموزش


ردیف عنوان فایل دانلود
1 شرح وظايف مدير گروه.pdf دانلود
2 شرح وظايف اداره امتحانات.pdf دانلود
3 شرح وظايف کارشناسان آموزش ا .pdf دانلود
4 شرح وظايف مدير آموزش دانشکده.pdf دانلود