معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی - فرم ها و بخشنامه های اعضای هیات علمی


ردیف عنوان فایل دانلود
1 فرم های ارتقا اعضای هیات علمی.doc دانلود
2 شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی.pdf دانلود
3 آيين نامه جديد ارتقا.pdf دانلود
4 آیین نامه ارتقا اعضای هیات علمی .pdf دانلود
5 اعطای امتیازات جانبازان هیات علمی.pdf دانلود
6 الزامی بودن مامور به تحصیلی اعضای هیات علمی.pdf دانلود
7 انجام امورات دیگر اعضای هیات علمی به جای موظفی.pdf دانلود
8 تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی پیمانی.pdf دانلود
9 تبدیل وضعیت هیات علمی.pdf دانلود
10 تدریس اعضای هیات علمی در واحد الکترونیکی.pdf دانلود
11 جدول حداقل امتیازها.pdf دانلود
12 جذب هیات علمی نیمه وقت.pdf دانلود
13 حقوق اعضای هیات علمی انتقال و مامور به سایر واحدها0.pdf دانلود
14 دوره خدمت هیات علمی مشمول0.pdf دانلود
15 سقف تدریس اعضای هیات علمی.pdf دانلود
16 فرم پایه سالیانه .docx دانلود
17 متن گزارشنامه.doc دانلود
18 مستثنی نمودن اعضای هیات علمی ایثارگر.pdf دانلود
19 موظفی هیات علمی.pdf دانلود
20 نسخه دوم تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی.pdf دانلود
21 نقل و انتقال اعضای هیات علمی 950.pdf دانلود
22 نقل و انتقال هیات علمی.pdf دانلود
23 همکاری اعضای هیات علمی بازنشسته.pdf دانلود
24 همکاری اعضای هیات علمی مامور0.pdf دانلود
25 همکاری با اعضای هیات علمی سایر واحدهای فاقد تحصیلات تکمیلی.pdf دانلود
26 ادامه تحصیل مربیان در واحد الکترونیک.pdf دانلود
27 قراداد بورس0.pdf دانلود
28 صدور حکم استادیاری0.pdf دانلود
29 حق الزحمه جلسات.pdf دانلود
30 فرم های مربوط به استخدام هیات علمی.rar دانلود