معاونت آموزشی - فرم ها و بخشنامه های اعضای هیات علمی


ردیف عنوان فایل دانلود
1 نقل و انتقال هیات علمی (جدید).pdf دانلود
2 صلاحیت علمی اساتید حق التدریس (جدید).pdf دانلود
3 شیوه نامه اجرایی بررسی فعالیت های فرهنگی- تربیتی و اجتماعی اعضای هیات علمی ( ماده یک آیین نامه ارتقای مرتبه علمی).PDF دانلود
4 فرم های ارتقا اعضای هیات علمی.doc دانلود
5 شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی.pdf دانلود
6 آيين نامه جديد ارتقا.pdf دانلود
7 آیین نامه ارتقا اعضای هیات علمی .pdf دانلود
8 اعطای امتیازات جانبازان هیات علمی.pdf دانلود
9 الزامی بودن مامور به تحصیلی اعضای هیات علمی.pdf دانلود
10 انجام امورات دیگر اعضای هیات علمی به جای موظفی.pdf دانلود
11 تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی پیمانی.pdf دانلود
12 تبدیل وضعیت هیات علمی.pdf دانلود
13 تدریس اعضای هیات علمی در واحد الکترونیکی.pdf دانلود
14 جدول حداقل امتیازها.pdf دانلود
15 جذب هیات علمی نیمه وقت.pdf دانلود
16 حقوق اعضای هیات علمی انتقال و مامور به سایر واحدها0.pdf دانلود
17 دوره خدمت هیات علمی مشمول0.pdf دانلود
18 سقف تدریس اعضای هیات علمی.pdf دانلود
19 فرم پایه سالیانه .docx دانلود
20 متن گزارشنامه.doc دانلود
21 مستثنی نمودن اعضای هیات علمی ایثارگر.pdf دانلود
22 موظفی هیات علمی.pdf دانلود
23 نسخه دوم تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی.pdf دانلود
24 نقل و انتقال اعضای هیات علمی 950.pdf دانلود
25 نقل و انتقال هیات علمی.pdf دانلود
26 همکاری اعضای هیات علمی بازنشسته.pdf دانلود
27 همکاری اعضای هیات علمی مامور0.pdf دانلود
28 همکاری با اعضای هیات علمی سایر واحدهای فاقد تحصیلات تکمیلی.pdf دانلود
29 ادامه تحصیل مربیان در واحد الکترونیک.pdf دانلود
30 قراداد بورس0.pdf دانلود
31 صدور حکم استادیاری0.pdf دانلود
32 حق الزحمه جلسات.pdf دانلود
33 فرم های مربوط به استخدام هیات علمی.rar دانلود