اداره کل امور پژوهشی - فرم های قبل از جلسه دفاع دکتری تخصصی


ردیف عنوان فایل دانلود
1 فرم_تعيين_زمان_دفاع .docx دانلود
2 فرم_پيش_دفاع_دكتري .docx دانلود
3 فرم ارئه گزارش شش ماهه.docx دانلود
4 فرم ارزيابي مديريت پژوهش (فرم شماره5).docx دانلود
5 فرم ب.docx دانلود
6 فرم_احراز_شرايط_دفاع1.docx دانلود
7 مقاله(مجوز دفاع.docx دانلود