دانشکده علوم انسانی - مصوبات شورای پژوهشی دانشکده انسانی


ردیف عنوان فایل دانلود
1 دکتری مدیریت 13-3-98.pdf دانلود
2 دکتری مدیریت 13-3-98.pdf دانلود
3 مدیریت بازرگانی ومدیریت اجرایی 13-3-98.pdf دانلود
4 2حقوق خصوصی وجزا 4-3-98.pdf دانلود
5 صورت جلسه دانشجویان دکتری مدیریت مورخ 31-2-98 .pdf دانلود
6 302__رشته_مديريت_31_ارديبهشت_1398.pdf دانلود
7 24-02-98(رشته مدیریت).pdf دانلود
8 حسابداری12-3-98.pdf دانلود
9 صورتجلسه شوراي پژوهشي گروه مديريت مورخ 98-4-5.pdf دانلود
10 16-04-98 حقوق.pdf دانلود
11 18-04-98 ( رشته مدیریت).pdf دانلود
12 )دکتری مدیریت) 18-04-98.pdf دانلود
13 )تربیت بدنی (علوم ورزشی 98-04-04.pdf دانلود
14 دکتری مدیریت 1-05-98.pdf دانلود
15 مدیریت بازرگانی ومدیریت اجرایی 01-05-1398.pdf دانلود
16 )مدیریت بازرگانی ومدیریت اجرایی( 18-04-1398.pdf دانلود
17 )مدیریت بازرگانی ومدیریت اجرایی) 01-05-1398.pdf دانلود
18 رشته حسابداری 19-04-98.pdf دانلود
19 دکتری مدیریت 01-05-98.pdf دانلود
20 (حسابداری) 98-04-19.pdf دانلود
21 دکتری مدیریت 98-04-18.pdf دانلود
22 دکتری مدیریت 98-04-05.pdf دانلود
23 شورای دانشکده علوم انسانی 1398-05-20.pdf دانلود
24 شورای دانشکده علوم انسانی 19-4-1398.pdf دانلود
25 شورای دانشکده علوم انسانی 05-04-1398.pdf دانلود
26 شورای دانشکده علوم انسانی 98-05-02.pdf دانلود
27 شورای دانشکده علوم انسانی 98-04-19.pdf دانلود
28 شورای دانشکده علوم انسانی 12-4-1398.pdf دانلود
29 شورای دانشکده علوم انسانی 29-3-98.pdf دانلود
30 شورای دانشکده علوم انسانی 22-3-98.pdf دانلود
31 شورای دانشکده علوم انسانی 1-3-98.pdf دانلود
32 شورای دانشکده علوم انسانی 98-3-8.pdf دانلود
33 مصوبات شورای دانشکده 25-02-98.pdf دانلود
34 مصوبات شورای دانشکده 11-02-98.pdf دانلود
35 مصوبات شورای دانشکده 28-01-98.pdf دانلود
36 مصوبات شورای دانشکده 20-12-97 .pdf دانلود
37 مصوبات شورای دانشکده 15-12-97.pdf دانلود
38 مصوبات شورای دانشکده 08-12-97.pdf دانلود
39 مصوبات شورای دانشکده 01-12-97.pdf دانلود
40 مصوبات شورای دانشکده 17-11-97.pdf دانلود
41 مصوبات شورای دانشکده 03-11-97.pdf دانلود
42 مصوبات شورای دانشکده 26-10-97.pdf دانلود
43 مصوبات شورای دانشکده 19-10-97.pdf دانلود
44 مصوبات شورای دانشکده 12-10-97.pdf دانلود
45 مصوبات شورای دانشکده21-09-97.pdf دانلود
46 مصوبات شورای دانشکده14-09-97.pdf دانلود
47 مصوبات شورای دانشکده28-09-97.pdf دانلود
48 مصوبات شورای دانشکده07-09-97.pdf دانلود
49 مصوبات شورای دانشکده 23-08-97.pdf دانلود
50 مصوبات شورای دانشکده 09-08-97.pdf دانلود
51 مصوبات شورای دانشکده 02-08-97.pdf دانلود
52 مصوبات شورای دانشکده 18-07-97.pdf دانلود
53 مصوبات شورای دانشکده 25-07-97.pdf دانلود
54 مصوبات شورای دانشکده 26-06-97.pdf دانلود
55 مصوبات شورای دانشکده 07-06-97.pdf دانلود
56 مصوبات شورای دانشکده 27-04-97.pdf دانلود
57 مصوبات شورای دانشکده 20-04-97.pdf دانلود
58 30-03-97 مصوبات شورای دانشکده.pdf دانلود
59 مصوبات شورای دانشکده 26-02-97.pdf دانلود
60 مصوبات شورای دانشکده 19-02-97.pdf دانلود
61 مصوبات شورای دانشکده 29-01-97.pdf دانلود
62 مصوبات شورای دانشکده 05-02-97.pdf دانلود
63 مصوبات شورای دانشکده 22-12-96.pdf دانلود
64 مصوبات شورای دانشکده 16-12-96.pdf دانلود
65 مصوبات شورای دانشکده 17-12-96.pdf دانلود
66 مصوبات شورای دانشکده 09-12-96.pdf دانلود
67 مصوبات شورای پژوهش دانشکده 25-11-96.pdf دانلود
68 مصوبات شورای دانشکده04-11-96.pdf دانلود
69 مصوبات شورای دانشکده 20-10-96.pdf دانلود
70 مصوبات شورای دانشکده 06-10-96.pdf دانلود
71 مصوبات شورای دانشکده 22-09-96.pdf دانلود
72 مصوبات شورای دانشکده 19.07.96.pdf دانلود
73 مصوبات شورای دانشکده 22.06.96.pdf دانلود
74 مصوبات شورای دانشکده 10.08.96.pdf دانلود
75 مصوبات شورای دانشکده 03.08.96.pdf دانلود
76 مصوبات شورای دانشکده 01.09.96.pdf دانلود
77 مصوبات شورای دانشکده96.06.08.pdf دانلود
78 مصوبات شورای دانشکده96.04.28.pdf دانلود
79 مصوبات شورای دانشکده96.05.11.pdf دانلود
80 مصوبات شورای دانشکده96.04.21.pdf دانلود
81 مصوبات شورای دانشکده96.03.31.pdf دانلود
82 مصوبات شورای دانشکده96.03.17.pdf دانلود
83 مصوبات شورای دانشکده96.03.03.pdf دانلود
84 مصوبات شورای دانشکده96.02.27.pdf دانلود
85 مصوبات شورای دانشکده96.02.13.pdf دانلود
86 مصوبات شورای دانشکده96.02.06.pdf دانلود
87 96.05.18مصوبات شورای دانشکده.pdf دانلود