دانشکده علوم انسانی - مصوبات شورای پژوهشی دانشکده انسانی


ردیف عنوان فایل دانلود
1 مصوبات شورای دانشکده 26-06-97.pdf دانلود
2 مصوبات شورای دانشکده 07-06-97.pdf دانلود
3 مصوبات شورای دانشکده 27-04-97.pdf دانلود
4 مصوبات شورای دانشکده 20-04-97.pdf دانلود
5 30-03-97 مصوبات شورای دانشکده.pdf دانلود
6 مصوبات شورای دانشکده 26-02-97.pdf دانلود
7 مصوبات شورای دانشکده 19-02-97.pdf دانلود
8 مصوبات شورای دانشکده 29-01-97.pdf دانلود
9 مصوبات شورای دانشکده 05-02-97.pdf دانلود
10 مصوبات شورای دانشکده 22-12-96.pdf دانلود
11 مصوبات شورای دانشکده 17-12-96.pdf دانلود
12 مصوبات شورای دانشکده 16-12-96.pdf دانلود
13 مصوبات شورای دانشکده 09-12-96.pdf دانلود
14 25-11-96 مصوبات شورای دانشکده.pdf دانلود
15 18-11-96 مصوبات شورای دانشکده.pdf دانلود
16 مصوبات شورای دانشکده04-11-96.pdf دانلود
17 مصوبات شورای دانشکده 20-10-96.pdf دانلود
18 مصوبات شورای دانشکده 06-10-96.pdf دانلود
19 مصوبات شورای دانشکده 22-09-96.pdf دانلود
20 96.05.18مصوبات شورای دانشکده.pdf دانلود
21 مصوبات شورای دانشکده96.02.06.pdf دانلود
22 مصوبات شورای دانشکده96.02.13.pdf دانلود
23 مصوبات شورای دانشکده96.02.27.pdf دانلود
24 مصوبات شورای دانشکده96.03.03.pdf دانلود
25 مصوبات شورای دانشکده96.03.17.pdf دانلود
26 مصوبات شورای دانشکده96.03.31.pdf دانلود
27 مصوبات شورای دانشکده96.04.21.pdf دانلود
28 مصوبات شورای دانشکده96.04.28.pdf دانلود
29 مصوبات شورای دانشکده96.05.11.pdf دانلود
30 مصوبات شورای دانشکده96.06.08.pdf دانلود
31 مصوبات شورای دانشکده 19.07.96.pdf دانلود
32 مصوبات شورای دانشکده 22.06.96.pdf دانلود
33 مصوبات شورای دانشکده 10.08.96.pdf دانلود
34 مصوبات شورای دانشکده 03.08.96.pdf دانلود
35 مصوبات شورای دانشکده 01.09.96.pdf دانلود