دانشکده علوم انسانی - مصوبات شورای پژوهشی دانشکده انسانی


ردیف عنوان فایل دانلود
1 مصوبات شورای دانشکده 20-12-97 .pdf دانلود
2 مصوبات شورای دانشکده 15-12-97.pdf دانلود
3 مصوبات شورای دانشکده 08-12-97.pdf دانلود
4 مصوبات شورای دانشکده 01-12-97.pdf دانلود
5 مصوبات شورای دانشکده 17-11-97.pdf دانلود
6 مصوبات شورای دانشکده 03-11-97.pdf دانلود
7 مصوبات شورای دانشکده 26-10-97.pdf دانلود
8 مصوبات شورای دانشکده 19-10-97.pdf دانلود
9 مصوبات شورای دانشکده 12-10-97.pdf دانلود
10 مصوبات شورای دانشکده21-09-97.pdf دانلود
11 مصوبات شورای دانشکده14-09-97.pdf دانلود
12 مصوبات شورای دانشکده28-09-97.pdf دانلود
13 مصوبات شورای دانشکده07-09-97.pdf دانلود
14 مصوبات شورای دانشکده 23-08-97.pdf دانلود
15 مصوبات شورای دانشکده 09-08-97.pdf دانلود
16 مصوبات شورای دانشکده 02-08-97.pdf دانلود
17 مصوبات شورای دانشکده 18-07-97.pdf دانلود
18 مصوبات شورای دانشکده 25-07-97.pdf دانلود
19 مصوبات شورای دانشکده 26-06-97.pdf دانلود
20 مصوبات شورای دانشکده 07-06-97.pdf دانلود
21 مصوبات شورای دانشکده 27-04-97.pdf دانلود
22 مصوبات شورای دانشکده 20-04-97.pdf دانلود
23 30-03-97 مصوبات شورای دانشکده.pdf دانلود
24 مصوبات شورای دانشکده 26-02-97.pdf دانلود
25 مصوبات شورای دانشکده 19-02-97.pdf دانلود
26 مصوبات شورای دانشکده 29-01-97.pdf دانلود
27 مصوبات شورای دانشکده 05-02-97.pdf دانلود
28 مصوبات شورای دانشکده 22-12-96.pdf دانلود
29 مصوبات شورای دانشکده 16-12-96.pdf دانلود
30 مصوبات شورای دانشکده 17-12-96.pdf دانلود
31 مصوبات شورای دانشکده 09-12-96.pdf دانلود
32 25-11-96 مصوبات شورای دانشکده.pdf دانلود
33 18-11-96 مصوبات شورای دانشکده.pdf دانلود
34 مصوبات شورای پژوهش دانشکده 25-11-96.pdf دانلود
35 مصوبات شورای دانشکده04-11-96.pdf دانلود
36 مصوبات شورای دانشکده 20-10-96.pdf دانلود
37 مصوبات شورای دانشکده 06-10-96.pdf دانلود
38 مصوبات شورای دانشکده 22-09-96.pdf دانلود
39 مصوبات شورای دانشکده 19.07.96.pdf دانلود
40 مصوبات شورای دانشکده 22.06.96.pdf دانلود
41 مصوبات شورای دانشکده 10.08.96.pdf دانلود
42 مصوبات شورای دانشکده 03.08.96.pdf دانلود
43 مصوبات شورای دانشکده 01.09.96.pdf دانلود
44 مصوبات شورای دانشکده96.06.08.pdf دانلود
45 مصوبات شورای دانشکده96.04.28.pdf دانلود
46 مصوبات شورای دانشکده96.05.11.pdf دانلود
47 مصوبات شورای دانشکده96.04.21.pdf دانلود
48 مصوبات شورای دانشکده96.03.31.pdf دانلود
49 مصوبات شورای دانشکده96.03.17.pdf دانلود
50 مصوبات شورای دانشکده96.03.03.pdf دانلود
51 مصوبات شورای دانشکده96.02.27.pdf دانلود
52 مصوبات شورای دانشکده96.02.13.pdf دانلود
53 مصوبات شورای دانشکده96.02.06.pdf دانلود
54 96.05.18مصوبات شورای دانشکده.pdf دانلود