دانشکده علوم انسانی - مصوبات شورای پژوهشی دانشکده انسانی


ردیف عنوان فایل دانلود
1 مصوبات شورای دانشکده04-11-96.pdf دانلود
2 مصوبات شورای دانشکده 20-10-96.pdf دانلود
3 مصوبات شورای دانشکده 06-10-96.pdf دانلود
4 مصوبات شورای دانشکده 22-09-96.pdf دانلود
5 96.05.18مصوبات شورای دانشکده.pdf دانلود
6 مصوبات شورای دانشکده96.02.06.pdf دانلود
7 مصوبات شورای دانشکده96.02.13.pdf دانلود
8 مصوبات شورای دانشکده96.02.27.pdf دانلود
9 مصوبات شورای دانشکده96.03.03.pdf دانلود
10 مصوبات شورای دانشکده96.03.17.pdf دانلود
11 مصوبات شورای دانشکده96.03.31.pdf دانلود
12 مصوبات شورای دانشکده96.04.21.pdf دانلود
13 مصوبات شورای دانشکده96.04.28.pdf دانلود
14 مصوبات شورای دانشکده96.05.11.pdf دانلود
15 مصوبات شورای دانشکده96.06.08.pdf دانلود
16 مصوبات شورای دانشکده 19.07.96.pdf دانلود
17 مصوبات شورای دانشکده 22.06.96.pdf دانلود
18 مصوبات شورای دانشکده 10.08.96.pdf دانلود
19 مصوبات شورای دانشکده 03.08.96.pdf دانلود
20 مصوبات شورای دانشکده 01.09.96.pdf دانلود